Salgs- og leveringsbetingelser del 2

Salgs- og leveringsbetingelser består af en del 1 og en del 2. Dette er del 2.  Se del 1 her 

Når en kunde bekræfter et kursus eller konsulentopgave henvises der i ordrebekræftelsen til denne side (og del 1), som forudsættes læst og accepteret. Herunder punktet om betalingsbetingelser.

13. Kursusafholdelse og Konsulentservice

ZoomTek kan aflyse åbne kurser med lavt deltagerantal helt op til kursusafholdese. Tilmelding til åbne kurser er altid forpligtende for kunden. Optagelse/transmission af video, billeder eller lyd fra kursus er kun tilladt med skriftlig godkendelse fra ZoomTek. ZoomTek medarbejdere eller eksternt tilknyttede konsulenter kan altid deltage i ZoomTek kurser uden forvarsel for kunden.

Såfremt en forhandler bestiller et af sine egne standardkurser hos ZoomTek til afholdelse uden for ZoomTeks lokale, er forhandleren ansvarlig for opsætning af maskiner og nødvendig maskinpark. ZoomTek stiller gerne maskinpark til rådighed, men kun efter skriftlig aftale. ZoomTek stiller ingen garanti for kørsel og kapacitet af software på egen maskinpark ved kørsel af sådanne kurser. Al software, der installeres til sådanne kurser køres på enten forhandleren, samarbejdspartnerens eller slutkundens licenser. ZoomTek er ikke ansvarlig for udfyldelse af evalueringsskemaer ved kurser afholdt i fremmede lokaler.

Det samme gælder hvis kursister går før tid eller ikke ønsker at udfylde evaluering. ZoomTek er kun ansvarlig for den aftalte opgave. Heri ligger, at ZoomTek ikke har ansvar for fejl i kundens netværk, operativsystem, hardware eller system i øvrigt som ikke har noget med kurset/konsulentopgaven at gøre direkte. Endvidere er ZoomTek ikke ansvarlig for indstillinger og opsætning på servere herunder rettigheder, versionsforskelle, fejl opstået pga replikering eller andet, som ikke ligger direkte inden for opgavens område. ZoomTek er ikke ansvarlig for at påpege ovenstående.

Al forsinkelse eller fejl opstået pga. ovenstående er kundens udgift, herunder hvis ZoomTek har brugt tid på at fejlsøge på ovenstående. Fejlsøgning i kundens system for at få kursussoftware til at fungere vil kunne faktureres kunden. ZoomTek er endvidere ikke ansvarlig for eksisterende kode, der udøver fejl på kode ZoomTek har arbejdet med, med mindre ZoomTek er blevet gjort skriftligt bekendt med dette før opgavens start. Såfremt kunden efterfølgende selv har ændret i kode/arbejde som Zoomtek har udført vil ZoomTek ikke rette evt. fejl uden beregning. Vi tager forbehold for sygdom og andre lignende forhold, der forhindrer os i at afholde et kursus.

Ved kurser, hvor vi på forhånd har meldt ud med et minimum antal kursister, forbeholder vi os ret til at aflyse, hvis der meldes afbud eller på anden måde ikke indgår betaling fra alle kursister. Lejes der lokale eller holdes kurset on-site forbeholder vi os ret til at aflyse eller skære ned i et kursus, hvis kursusfaciliteterne imod forventet ikke er til rådighed - helt eller delvist. Dette gælder også, hvis lokalet ikke indeholder den lovede tekniske opsætning.

Vi dækker ikke tab ved hotelovernatning, transport m.m. i den forbindelse. Vi tager forbehold for alle tekniske forhindringer - herunder kursuslokale, problemer med udskrivning af kursusmateriale m.m.Med mindre andet er skriftligt erklæret i en kontrakt giver vi aldrig større erstatning end det aftalte samlede provenue for konsulentarbejde. Dette gælder både ved forsinkelse samt ved beskadigelse af udstyr eller software hos kunden, eller hvis ZoomTek imod forventet ikke har været i stand til at færdiggøre projektet. Konsulentarbejde dækker som udgangspunkt kun de forhold som blev aftalt under projekteringen. Yderligere funktionalitet i et program eller forhold som ikke var kendt af ZoomTek kan ikke uden videre inddrages i projektet inden for den aftalte prisramme.

Herunder tekniske forhold (operativsystem, netværk, hardware, enterpriseopkobling m.m.), som ikke var kendt under projektstart. Efter at ZoomTek har godkendt et projekt, forbeholder vi os ret til i en mindre periode at tjekke teknisk kritiske dele af projektet og evt. på baggrund heraf afvise projektet eller forlange genforhandling af projektets indhold. Hvis en omdefinering af projektet derfor vil forringe det færdige arbejde, vil dette resultere i nedslag i den samlet projektpris efter nærmere skriftlig aftale.

14. Betaling

Betalingsbetingelser er de på fakturaen skrevne. Såfremt kunden kører med faste betalingsfrister til leverandører udover ZoomTeks betalingsfrister og derfor ikke betaler til tiden, skal ZoomTek gøres skriftligt opmærksom på dette før indgåelse af aftale i særskilt brev eller email. Har kunden således egne betalingsfrister påløber et gebyr på fakturaen svarende til 2% pr. påbegyndt måned beregnet fra fakturadato. Såfremt kunden har fast politik om først at betale regninger 45 dage efter fakturadato, påløber der således et gebyr på 3% af fakturabeløbet. Dette gebyr påskrives fakturaen direkte. Såfremt ZoomTek først gøres opmærksom på kundens betalingsfrister efter udstedelse af faktura påberåber ZoomTek sig ret til at sende særskilt opkrævning for dette beløb + administrationsgebyr på 200 kr. ZoomTek påberåber sig ret til at opkræve et administrationsgebyr på 200 kr., hvis fakturaen skal sendes til scanningsbureau. Dette gebyr vil ikke blive opkrævet såfremt ZoomTek før fakturering er blevet bekendt med at firmaet benytter scanningsbureau, samt er blevet oplyst om EAN-nummer, rekvirent og alle nødvendige oplysninger for fakturering via scanningsbureau. Såfremt kunden kører med særskilt betalingsfrist og først orienterer om det efter fakturering vil alle services som fri hotline, support fra kursus m.m. bortfalde.

15. Fortrolige oplysninger

ZoomTek garanterer at fortrolige informationer, der kommer til vores viden ikke videreformidles. Dette gælder både mundtlig og skriftlig information, samt data fra diverse it-systemer, medier og andet. Såfremt ZoomTek i en konkret sag bruger samarbejdspartnere til løsning af en opgave vil kunden blive orienteret om dette. ZoomTek skriver gerne under på en fortrolighedserklæring. ZoomTek tager forbehold for tyveri af computerudstyr, hackning af vore systemer samt lækage af information p.g.a. virus, trojanske heste o.l.

16. Hotline efter kursus

ZoomTek tilbyder hotline efter sine kurser, hvis det er annonceret i kursusbekræftelsen. Med hotline menes, at kursister kan emaile spørgsmål til pensum til instruktøren inden for rimeligheden grænser. ZoomTek vurderer alene denne grænse. Men dette tilbud giver ikke adgang til fri hotline fremover. Spørgsmål der skrives ind vil blive besvaret hurtigst muligt, og svartiden afhænger af travlhed med øvrige opgaver. Er spørgsmålet ud over pensum eller er spørgsmålet ikke af generisk karakter forbeholder vi os ret til at afvise spørgsmålet. Heri ligger, at vi ikke har mulighed for at svare på forhold, der kræver adgang til kundens computere eller specialinstallation på egne computere eller lignende. Forudsætning for spørgsmål er, at de er pr. mail, at kunden har tjekket interne ressourcer, kolleger, support.afd., google m.m. først. og at ZoomTek kan besvare spørgsmålet uden at være på kundens adresse.

17. Generelt

I nedenstående tilfælde forbeholder vi os ret til at aflyse kursus uden kompensation samt suspendere vores 30 dages afholdelsesgaranti for kurser ved nedenstående omstændigheder. Der ydes erstatningskursus gratis.

  • Force majoure
  • Vejr, sygdom - både egen og i familie
  • Forsinkelse af busser/toge/fly m.m.
  • Fejlbookning af hotel m.m. ved on-site undervisning og konsulentservice
  • Tekniske forhold hos kunden fx operativsystem, netværk, hardware mm.
  • Manglende adgang til systemer hos kunden pga. manglende passwords m.m.
  • Generelle forhold uden for ZoomTeks kontrol
  • Defekte/beskadigede CD-rommer, manglende adgang til cloud, fejl i version på software o.l.
  • ZoomTek skal have adgang til et kursuslokale mindst 1 time før kursusstart. Kunden skal allerede her have opsat maskiner, kunne formidle passwords m.m., hvis kundens udstyr benyttes.

18. Evt. ophør af ZoomTek

Såfremt ZoomTek skulle ophøre med at eksisterer stopper alle vore forpligtelser - herunder aftalte kurser, aftalte konsulentopgaver/-projekter. Er der forudbetalt for kurser betales penge tilbage. For projekter og konsulenttimers vedkommende skal kunden kun betale for afholdte timer/tid, men Zoomtek har ingen erstatningspligt med tilbagevirkende kraft - ej heller erstatningspligt for ikke fuldførte projekter - ej heller erstatningspligt for udgifter til at hyre andre konsulenter e.l.ser, datoer m.m. på dette websiteDel denne artikel på

Mest læste sider

test4.png