Salgs- og leveringsbetingelser del 1

Salgs- og leveringsbetingelser består af en del 1 og en del 2. Dette er del 1. Se del 2 her

Med 'Leverandør' menes ZoomTek.dk. 

Når en kunde bekræfter et kursus eller konsulentopgave henvises der i ordrebekræftelsen til denne side (og del 2), som forudsættes læst og accepteret. Herunder punktet om betalingsbetingelser.

Generelt

Der tages forbehold for fejl og forkerte oplysninger på dette site samt i al udsendt mailkommunikation med mere.

Med mindre andet er nævnt gælder tilbud i 8 dage.

1 Indledning

Nedenstående almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne (email eller brev). Disse Salgs- og & Leveringsbetingelser anses som accepteret ved kundens accept af tilbud og efter udsendt ordre-/kursusbekræftelse. Nedenstående punkter gælder i alle forretningsmæssige sammenhænge, over for slutkunder, mellemhandlere, samarbejdspartnere m.m.

1A) Før Kursus

Før kurset taler du som kunde altid med instruktøren. Ønskes det kan instruktøren ringe til alle kursister og få en snak om forventinger, behov og niveau.

ZoomTek modtager gerne filer og sætter sig ind i kundens systemer. Dog skal det understreges, at vi ikke nødvendigvis kan være eksperter i alle backendsystmer, som indholdet på et kursus skal kobles op imod. Disse systemer kan af tekniske, sikkerhedsmæssige, organisatoriske, versionsmæssige og politiske årsager internt hos kunden lægge begrænsninger i brugen af den teknologi, som kurset handler om. Sådanne årsager og begrænsninger er kundens eget ansvar.

Ofte har store virksomheder it-politiske og sikkerhedsmæssige begrænsninger, som gør, at man ikke kan udnytte teknologier, som kurset omhandler optimalt. Det kan være forbud mod installation af software, begrænsninger i interaktion mellem systemer hos kunden af politiske årsager, manglende ønske om opdatering af software (f.eks. brug af gammel MS Office-version), it-mæssige beslutninger taget centralt fra hovedkvarter, som lokalafdeling ingen indflydelse har på osv. Disse forhold er ZoomTek ikke ansvarlige for.

1B) Begrænsninger i 30 dages afholdesesgaranti

Se Afholdelsesgaranti på alle kurser nederst. Her kan du læse om forbehold og begrænsninger i 30 dages afholdelsesgaranti.

1C) Efter Kursus - herunder betingelser for gratis hotline

ZoomTek tilbyder gratis hotline på sine kurser. Denne hotline er inden for rimelighedens grænser. Det er til hver en tid ZoomTek, der afgør, hvad 'rimelighedens grænser' dækker over. Vi er ikke på telefonen altid - og spørgsmål/svar besvares hurtigst muligt. Vi laver ikke egentlige udviklingsopgaver. Hotlinen er tidsubegrænset inden for ZoomTek's levetid. ZoomTek kan når som helst stoppe denne service. Fakturering gælder alene kurset/konsullentydelsen - og ikke Gratis Hotline. Gratis Hotline er ment som en ekstra service, hvor vi kan give gode råd og hjælpe til fra sidelinjen. Faktureringen har således intet med Gratis Hotline at gøre. Vi garanterer ikke, at løse problemer med Gratis Hotline. Med Gratis Hotline erklærer vi os alene villige til at se på problemer og afhjælpe problemer, men garanterer ingen løsning. Du må gerne spørge om alt inden for pensum af dit kursus, men også uden for pensum. Vi kigger gerne på det, men garanterer ingen løsning.

1D) Afholdelse af kurser

Såfremt en kunde skylder ZoomTek.dk penge, og der er rykket for disse, er ZoomTek ikke pligtig til at afholde andre kurser for denne kunde. ZoomTek forbeholder sig ret til uden varsel at udeblive fra kursus, hvis en kunde skylder ZoomTek.dk fra tidligere leveringer - og der er rykket for disse. Hvis kunde/forhandler ifølge aftale skal levere kursusopsæt herunder kursusmaterialer - f.eks. Microsoft Kursusmateriale, adgang til filer/labs/servere, og dette ikke gøres i rigelig tid før kursusafholdelse, så underviseren fra ZoomTek har en mulighed for forberedelse, vil ZoomTek ikke være ansvarlig for udfald af kursus. Rigelig tid betyder mindst 1 måned, men kan være kortere eller længere, hvis det på forhånd er aftalt eksplicit. 

Såfremt kurset skal køres efter forhandleren setup, er forhandleren ansvarlig for at klæde underviseren fra ZoomTek fuldstændigt på. Et eksempel kan være, at kurset skal køres med officielt Microsoft materiale. ZoomTek skal have dette materiale i hænde mindst 1 måned før kursusstart ellers absolut straks efter kursusforespørgsel. Det samme gælder adgang til labs, servere og andet. Selv om ZoomTek har materiale og setup i hænde inden for denne tid, forbeholder vi os ret til ikke at garantere at køre efter forhandlerens fulde kursusplan - dette vil i så fald blive meldt ud.

1E) Udgifter vedrørende kursus - lokaleleje etc. og sygdom

Er der øvrige udgifter i forbindelse med et kursus er det den part, som har udgiften der skal betale - også i tilfælde af sygdom. Eksempel: Kunden lejer lokale for at afholde kursus. Kan ZoomTek ikke levere kurset på dagen pga. sygdom eller andre forhold nævnt i disse salgs- og leveringsbetingelser, står kunden alene for betaling af lokaler. ZoomTek kan altså ikke gøre erstatningspligtig over for lokaleleje, tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til transport/hotel/forplejning eller lignende.

1F) Kursusmaterialer - kun til personligt brug for kursusdeltagere. Må ikke distribueres helt eller delvist i nogen form

©  Copyright ZoomTek.dk . All rights reserved.
Kursusmaterialer må ikke kopieres, reproduceres, indscannes, affotograferes, overføres eller reduceres til noget elektronisk medie eller til maskinlæsbar form eller papir. Ej heller må materialet afskrives på papir e.l. Alle forbehold gælder materialet i sin helhed eller dele heraf. Dette forbehold gælder også for cd-rommer, papirudskrifter m.m. som måtte følge med kursusmaterialet. Brud på ovenstående må kun ske med dateret  skriftlig tilladelse fra ZoomTek. Selv om materialet bliver løbende tjekket for fejl, tager ZoomTek intet ansvar for fejl i materialet. Dette gælder både for egentlige fejl, men også for udeladelse af information. ZoomTek er ikke ansvarlig for handlinger udført på server, klienter m.m. ud fra anvisninger i kursusmateriale. Endvidere henvises til forretningsbetingelser på www.zoomtek.dk/salglevbetingelser.html. Kurset afholdes på kundens softwarelicenser. Kursusmaterialer - dele af det eller i sin helhed - må kun benyttes af personer, der har deltaget på tilsvarende ZoomTek kursus.

ZoomTek er begyndt på kun at udlevere kursusmaterialer i pdf-format. Dels for at spare papir og miljø, dels fordi mange kunder har efterspugt søgbart kursusmateriale. Kursusmaterialet er udstyret med usynligt, elektronisk vandmærke.
I Kursusmaterialer refereres til forskellige firmaer og softwareprodukter. Især Microsoft, IBM, Word, Excel, PowerPoint, Access, Project, XML, Sun, Google,SharePoint, SharePoint Designer, Infopath, IBM Lotus Notes, IBM Lotus Domino, Inotes, SameTime, LotusScript m.fl. Disse firmaer og produkter er alle registrerede varemærker. I kursusmaterialet kan forekomme tekstmateriale fra diverse eksterne kilder. Kildeangivelse og rettigheder vil i så fald være opgivet.

Kursusmaterialer udleveres enten på papir eller elektronisk.

1G) Virus, Ransomware m.m. - Elektronisk materiale

ZoomTek udsender kursusmaterialer, kodefiler og andet ud elektronisk i forbindelse med kursus (før, under og efter). Det kan være pr. email eller via download fra cloud e.l.

Materiale benyttes og downloades på eget ansvar. ZoomTek.dk tager absolut intet ansvar for virus, ransomware e.l. og er ikke erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab - herunder driftstab, datatab med mere - og direkte/indirekte udgifter. Det samme gælder 3-parts værktøjer, som downloades i forbindelse med kursus. Den enkelte kursusdeltager er således selv 100% ansvarlig for tab i forbindelse med virusangreb e.l. ZoomTek er i intet tilfælde ansvarlig for tabt avance, mistede data, driftstab, tab af goodwill, følgeskader eller andre tab - direkte eller indirekte- pga. virus/ransomware e.l.

1H) Konsulentarbejde - erstatning

ZoomTek.dk yder ikke erstatning ud over provenuet for arbejdet. Ved indgåelse af aftale er virksomheden ansvarlig for fuld backup, således at systemer til hver en tid kan rulles tilbage. Driftstab og tidsforbrug i denne forbindelse er alene kundens.

Ved overskridelse af deadlines eller mangelfuldt arbejde betales aldrig mere end provenuet som erstatning.

Ved opkobling til kundens systemer, overførsel af filer eller anden berøring med kundens systemer - herunder gennem vejledning af medarbejdere hos kunden - er ZoomTek.dk ikke ansvarlig for evt. virus, ransomware og andet. Der ydes ikke erstatning i denne forbindelse. Hverken for datatab, driftstab eller lignende. ZoomTek benytter computere, som er fuldt Windows opdaterede (standard Windows Update) og med Windows Firewall/Windows Security Essentials slået til. ZoomTek er ej heller ansvarlig for virus/hacking/dataleaks på 3. partsprodukter som Skype eller andre programmer til skærmdeling e.l. ZoomTek.dk er ikke ansvarlig for kunden sikkerhedspolitik/-struktur/-mangler.

Dette punkt overruler til hver en tid andre betingelser i diverse kontrakter og andet. Ved indgåelse af aftale (2 dage efter udsendelse af Ordrebekræftelse) accepterer kunden dette punkt.

Ovenstånde gælder uanset om der arbejdes på ZoomTek.dk's udstyr eller kundens udstyr. Dette punkt gælder også kurser, hvor instruktøren kommer i berøring med kundens systemer enten direkte eller gennem vejledning af kursister.

2 Priser

Alle priser er ekskl. moms med mindre andet eksplicit er nævnt, og under forbehold for stigninger i materialepriser, arbejdsløn og evt. lovmæssige ændringer med mindre andet er udtrykkeligt anført. Ved angivelse af faste priser er disse kun gældende inden for de terminer, der er anført med hensyn til accept- og leveringsfrist.

3. Tilbud

Kun skriftlige tilbud er bindende. Alle tilbud er med forbehold for mellemsalg og er gældende to uger fra tilbuddets dato. Såfremt køber ønsker særlige specifikationer, som ikke fremgør af Leverandørens standardspecifikationer, skal disse udtrykkeligt angives skriftligt. Produktionsudstyr, tegninger og lignende, der indgår i grundlaget for et tilbud er altid at betragte som Leverandørens ejendom. 

4. Ejendomsret

Ejendomsretten til det leverede produkt, og kopier heraf, tilkommer ophavsretsindehaveren. Køber har ingen anden ret end den, der overdrages ved den indgåede købsaftale. Ejendomsretten til leverede produkter tilkommer Leverandøren indtil disse er fuldt og helt betalt af køber. Ejendomsret, copyright og andre rettigheder til produktet tilhøjrer ophavsretsindehaveren, der også har ret til at handle såfremt køber måtte bryde den indgående købsaftale. Leverandøren har fra ophavsretsindehaveren fået tildelt retten til at licensiere produktet. Såfremt Leverandøren måtte miste retten til at opkræve vedligeholdelses- og eller andre afgifter har ophavsresindehaveren ret til at opkærve disse afgifter.Det er ikke tilladt for køber:at kopiere det leverede software til andet formål end backup og arkiveringat gøre det leverede tilgængeligt i nogen form for tredjemand.

5. Ordre - herunder regler for afbestilling af kursus

Et køb er endeligt, når Leverandøren skrifligt har bekræftet ordren enten pr. brev eller email, eller når der er sendt kursus-/ordrebekræftelse ud og kunden ikke inden for 1 arbejdsdag har afvist denne bekræftelse. Herefter kan ordren ikke annulleres, ændres eller udsættes af køberen uden skriflig accept fra Leverandøren uanset hvor lang tid i forvejen varen er bestilt. Såfremt kunden først har bestilt kursus jfr. ovenstående er hele beløbet til forfald. Såfremt kunden afmelder ordren skal hele prisen for ordren betales uanset hvor lang tid i forvejen afmelding sker. Ovenstående forudsætter, at ZoomTek har udsendt skriftlig kursusbekræftelse med pris- og datoangivelse. Flytning af kursusdato vil svare til bestilling af et nyt kursus.

6. Levering af fysisk vare

Levering sker ab Leverandøren. Enhver forsendelse sker for købers regning og risiko.

7. Leveringstid

Leveringstidspunktet er anført i ordrebekræftelsen og er baseret på købers specifikationer af varen ved ordreafgivelsen. Forsinkelse med levering giver ikke køberen ret til at hæve handlen før efter skriftlig henvendlse til Leverandøren om at berigtige forholdet og Leverandøren ikke herefter inden rimelig tid leverer varen. Hvis forsinkelse ved levering skyldes købers forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

8. Force Majeure

Leverandøren hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeure, krig, terror, optøjer, borgelige uroligheder, regeringsindgreb, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende, mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, uheld ved tilvirkning eller afprøvning, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, valutarestriktioner, mangel på transportmidler eller nogen årsag i øvrigt, som ligger uden for Leverandørens kontrol. og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstillingen og levering af varen. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstædnigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare i længere end tre måneder, skal sælger dog være berettiget til at annulere afgivne tilbud.

9. Mangler

Leverandøren indestår på nedenstående vilkår for, at de leverede varer er af sædvandlig god kvalitet i henseende til materialer, tolerancer og forarbejdning. Såfremt der inden for et år skulle kunne påvises mangler ved leverede varer, påtager Leverandøren sig efter eget valg enten uden beregning for køber at ombytte den eller de mangelfulde varer ved levering af nye tilsvarende varer til køberen, eller at krediterer køberen for de mangelfulde varer mod returnering af disse. Førnævnte pligter er betinget af, at der straks og dog senest 5 dage efter varens modtagelse reklarmeres skriftligt over for Leverandøren. Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan tilskrives fejlagtig behandling, befordring, opbevaring, montage eller i øvrigt forsømmelse hos andre end Leverandøren, eller for usædvangligt eller sædvandligt slid og brug.Leverandøren har for kursers vedkommende altid lov til at sætte ekstra kursister på et hold. Er et vis max-antal kursister blevet aftalt med kunden kan der evt. gives op til 10% kompensation til den allerede tilmeldte kunde. Såfremt Køber ønsker ekstra kursister på et hold skal dette aftales med Leverandør, uanset om der er tale om et lukket eller åbent kursus.

10. Betaling (se også punkt 14)

Med mindre andet er skriftligt aftalt og bekræftet af ZoomTek er betalingsfristen som angivet på fakturaen. ZoomTek accepterer ikke betalingsbetingelser dikteret ensidigt fra kunden. Hvis kunden på forhånd melder ud med længere betalingsbetingelser end ZoomTek's standardbetingelser er tilbud til kunden ikke gældende. Priser vil da blive pålagt en procentsats svarende til 1,5% pr. påbegyndt måned. Hvis ingen betalingsbetingelser er anført faktura eller ordrebekræftelse gælder følgende: Netto kontakt senest 8 dage efter fakturadato. Sker betaling ikke rettidigt beregnes rent 2% pr. påbegyndt måned beregnet fra fakturadato. Evt. rykkere påsættes et rykkergebyr på kr. 100 jfr. renteloven. Efter 3. rykker vil sagen blive overdraget til advokat og omkostningerne i denne forbindelse vil påhvile kunden alene. Hvis købers betalingsevne efter aftalens indgåelse efter Leverandørens skøn forringes væsentligt, ellers såfremt Leverandøren ikke kan opnå debitorforsikring på leveringstidspunktet, kan der forlanges kontant betaling eller sikkerhedsstillelse.

11. Produktansvar

Forvolder et af Leverandøren leveret eller monteres produkt skade på person som følge af en defekt ved produktet, hæfter Leverandøren alene i det omfang , ansvaret efter almindelige retsregler kan pålægges sælger. Leverandøren hæfter ikke for skader på købers eller tredjemands ting, forårsaget af defekter ved det leverede produkt, såfremt den pågældende ting er bestemt til erhversmæssig benyttelse. Leverandørens ansvar omfatter i intet tilfælde driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab påført køber eller tredjemand.Leverandøren fraskriver sig endvidere ansvar for produkter, hvori indgår materialer leveret af køber og for produkter fremstillet af køber, hvori indgår materialer leveret Leverandøren, medmindre skaden kan henføres til Leverandørens produkt.Såfremt Leverandøren måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand som følge af produkter leveret til køber, er køber ½forpliget til at holde Leverandøren skadesløs i samme omfang, som Levarandøren ovenfor har begrænset sit ansvar.

12. Licenser

Al undervisning og konsulentarbejde on-site hos kunden eller væk fra ZoomTeks adresse i det hele taget foregår på kundens softwarelicenser og installation. Afhængig af kursustype kan ZoomTek stille med maskinpark, hvor licenserne vil være ZoomTek's. Kurser i SharePoint, Office og Lotus Notes m.m. afholdes altid på kundens licenser og installation uanset om kurset afholdes hos kunden eller på ZoomTek's adresse. Kurser på ZoomTek's adresse forudsætter at kursisten medbringer udstyr med egne licenser. Kurser afholdt som fjernundervisning afholdes ved hjælp af Teamviewer og Skype. Der kobles op mod kundens installation. Benyttes freeware-software på kurset medbringer ZoomTek computere og software. Det samme gælder hvis et kursus har karakter af en demonstration. Endelig har vi ofte mulighed for at møde op med fuld installation med brug af trial-licenser.

13. Ved ophør

Hvis ZoomTek.dk ophører vil alle forpligtelser bortfalde. Herunder aftalt undervisning, support o.l. Herunder gælder også skyldige timer, manglende afholdt ekstraundervisning m.m. Der betales ikke penge tilbage. Et ophør er ikke nødvendigvis det samme som nedlæggelse af cvr-nummer, lukkning af hjemmeside m.m. Ophør annonceres her under punkt 13.


Del denne artikel på

Mest læste sider

test4.png