ZoomTek Forretningsbetingelser

Her følger Forretningsbetingelser for ZoomTek.dk (herefter ZoomTek eller ZoomTek.dk) CVR 26443288. Alle aftaler (mundtlige såvel som skriftlige) er underlagt disse betingelser…

1) Generelt

Nedenstående almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne (e-mail eller brev).

Disse forretningsbetingelser anses som accepteret ved kundens accept af tilbud/aftale og efter udsendt aftale-/ordre-/kursusbekræftelse. Nedenstående punkter gælder i alle forretningsmæssige sammenhænge, over for slutkunder, mellemhandlere, samarbejdspartnere, freelancere med mere. Visse punkter gælder dog ikke ydelser udført af eksterne ydelsesleverandører (formidlingsydelser). Her gælder dennes forretningsbetingelser.

Skulle der mod forventning være uoverensstemmelser mellem disse forretningsbetingelser og tekst på øvrige sider på ZoomTek.dk, vil disse forretningsbetingelser være gældende. Læs om Ansvarsfraskrivelse for dette website her.

2) Begreber

Ydelse: En ydelse er den service som leveres til kunden. Det dækker over kurser, konsulentydelser, udviklingsopgaver, support, webinarer m.fl.
Formidling: ZoomTek formidler en aftale mellem en kunde (nævnt kunde eller slutkunde) og en leverandør.
Aftalen er mellem slutkunde og leverandør. Fakturering foregår gennem ZoomTek.  Alle prisaftaler er igennem ZoomTek.
Formidlingsydelse: Den formidlede ydelse.

3) Forbehold for fejl

ZoomTek tager forbehold for fejl eller manglende information i disse Forretningsbetingelser, på ZoomTek.dk samt i skriftlig og mundtlig kommunikation.

4) Privatlivspolitik, GDPR og pligtaflevering

ZoomTek må benytte kunders firmanavne på referenceliste (ikke personnavne eller andre persondata) på zoomtek.dk/referenceliste. Ved henvendelse kan firmanavne fjernes. Der udleveres aldrig oplysninger om kunder vedrørende konkrete leveringer, software, omfang, tidspunkt og karakter af ydelser eller lignende. For at beskytte persondata skrives mindre virksomheder ikke på referenceliste. Der benyttes testimonials, kommentarer fra evalueringer med videre. Dette er i alle tilfælde anonymiseret og efter aftale. Bemærk at anonymiserede testimonials vises på websitet ved hjælp af en tilfældighedsgenerator. En given kommentar fra en kursist, behøver altså ikke omhandle præcist det kursus eller den webside, hvor det vises.

Læs om privatlivspolitik, GDPR og Pligtaflevering her

5) Formidlingskurser og -konsulentydelser (herefter Formidlingsydelse)

5.1) Hvad er en formidlingsydelse?

En formidlingsydelse er en ydelse, hvor ZoomTek formidler kontakten mellem slutkunde og ydelsesleverandør. Eksempler kan være:

 • ZoomTek arrangerer en ydelse (oftest et kursus) og skaffer en underviser/konsulent (leverandør) efter en forespørgsel fra en kunde.
 • En formidlingsydelse er – bortset fra fakturering – en aftale mellem slutkunden og ydelsesleverandøren.
 • ZoomTek er ikke ansvarlig over for slutkunde og ydelsesleverandør. Alle uoverensstemmelser er mellem slutkunde og ydelsesleverandør. Eksempler kan være, at slutkunden afbryder aftalen, at ydelsesleverandøren udebliver fra kursus eller ikke leverer forventet ydelse. ZoomTek er uden erstatningspligt i sådanne tilfælde.
 • ZoomTek skaffer en underviser (leverandør) til et kursuscenters (kunde) eget kursus/ydelse.

ZoomTek får provision af ydelsesleverandøren. Bortset fra fakturering er selve ydelsen en aftale mellem ydelsesleverandør og kunde. ZoomTek vælger om en given ydelse skal formidles videre. Kunden oplyses om dette i forbindelse med aftaleindgåelse. ZoomTek må dele informationer med underleverandører og freelancere – herunder kontaktinformationer og mailkorrespondance.

5.2) Formidlingsydelser: Ydelsesleverandørens betingelser

Ved formidlingsydelse gælder alene ydelsesleverandørens forretningsbetingelser – herunder eventuel afholdelsesgaranti, gratis webinar, gratis hotline, kursusmaterialer, ydelsens form og indhold, tidspunkt, sted, antal deltagere for afholdelse, afbestillingsbetingelser, kommunikation med instruktør før og efter ydelse med mere. Der kan være annoncerede kurser på ZoomTek.dk, som ikke kan køres grundet forhold hos formidleren. Det kan f.eks. skyldes, at instruktøren i en periode sidder på en fast konsulentopgave eller lignende.

5.3) Alle tvister, aftalebrud med mere

Ydelsesleverandøren er ansvarlig for kurset i bred forstand – herunder selve afholdelsen, udstyr, licenser, facilitering med mere Ydelsesleverandør/kunde er gensidigt erstatningsansvarlige over for hinanden. Alle tvister, aftalebrud, eventuelt erstatningskrav, hævning af aftale, sygdom, misforståelser med mere er udelukkende et anliggende mellem slutkunde og ydelsesleverandør.

5.4) Fakturering sker gennem ZoomTek

ZoomTek accepterer først faktura, når kunde har godkendt den færdige ydelse. Betaling sker efter kunden har betalt ZoomTek. Kan/vil slutkunden ikke betale, er ZoomTek heller ikke forpligtet til at betale ydelsesleverandør. Al fremtidig fakturering på kunde skal ske gennem ZoomTek.

5.5) Kunde og ydelsesleverandør kender allerede hinanden

Viser det sig efter formidling har fundet sted, at ydelsesleverandør og kunde allerede kender hinanden og måske tidligere har handlet sammen, vil fakturering stadig skulle finde sted gennem ZoomTek.

5.6) Salg af yderligere ydelser

Ydelsesleverandøren må gerne sælge ekstra ydelser til kunden, men stadig med fakturering gennem ZoomTek. Ekstra bonus kan aftales. Ydelsesleverandøren kan annoncere kurser gratis på ZoomTek.dk. EKU vil dog være anonymiseret. Alle ordrer på den annoncerede ydelse vil eksklusivt gå til ydelsesleverandøren.

5.7) Når ZoomTek finder underviser til anden kursusudbyder

Når ZoomTek finder underviser til en anden kursusudbyders konkrete kursus gælder følgende:

Fakturering foregår gennem ZoomTek
Viser det sig, at underviseren før har arbejdet for den anden kursusudbyder sker fakturering stadig gennem ZoomTek.

5.8) Annoncerede formidlingskurser på ZoomTek.dk

Formidlede kurser afholdes af andre virksomheder (konsulenter, kursushuse med mere). Når ZoomTek annoncerer et formidlingskursus på ZoomTek.dk, skal det opfattes som en annonce for den pågældende konsulent/kursushus). Sådanne annoncer kan referere til varemærker. Brug af disse er på vegne af konsulent/kursushus). Kurser/ydelser køres i konsulentens/kursushusets regi.

Kursusbeskrivelser på denne hjemmeside er vejledende ved formidlede kurser. Kursusindhold skal derfor aftales mellem kunde og kursusudbyderen. Der kan være emner nævnt på kursusbeskrivelsen på denne hjemmeside, som ikke vil/kan indgå i kurset.

6) Før Kursus

(gælder ikke formidlingsydelser)
Før kurset taler du som kunde altid med instruktøren. Efter ønske kan instruktøren ringe til maksimalt 5 kursister vedrørende forventninger, behov og niveau.

ZoomTek modtager gerne filer (på kundens ansvar) og sætter sig ind i de af kunden systemer, som kurset omhandler.

ZoomTek tager ikke ansvar for kundens it-infrastruktur, som af tekniske, politiske, sikkerhedsmæssige årsager eller lignende kan være låst eller begrænset.

7) Efter Kursus

7.1) Gratis Hotline

ZoomTek tilbyder efter kurser Gratis Hotline inden for rimelighedens grænser. Der er ikke faste telefon- og svartider. Hotlinen gælder tidsubegrænset. Efter 12 måneder fra kursusdag forbeholder ZoomTek sig ret til at fakturere hotlinen.

 • Gratis Hotline kan ikke benyttes til udviklingsopgaver
 • ZoomTek garanterer ikke besvarelse af spørgsmål
 • Gratis Hotline gælder for kurser solgt til fuld pris
 • Gratis Hotline gælder kun for kursusdeltagerne

8) Afholdelse af kurser

8.1) ZoomTeks udeblivelse fra kursus ved restance

Udeblivelse fra kursus ved ubetalt faktura
ZoomTek har ret til at udeblive fra kursus uden varsel, hvis kunden på trods af rykkere har restance til ZoomTek fra tidligere leveringer.

8.2) Undervisning på kunde/forhandlers setup

Skal kunde/forhandler ifølge aftale levere kursusopsæt, kursusmaterialer, adgang til labs/it-systemer og lignende, skal dette gøres i rigelig tid (mindst 1 måned eller efter aftale), så instruktøren fra ZoomTek kan forberede sig. Ellers er ZoomTek ikke ansvarlig for udfald af kursus. Kunde/forhandler er ansvarlig for at lære ZoomTeks instruktør op i sådanne labs/systemer med mere.

8.3) Enkeltmandsundervisning

(gælder ikke formidlingsydelser)
Mange, men ikke alle kurser kan holdes som enkeltmandsundervisning. Enten hos kunden eller Online via skærmdeling. Kurset afvikles ofte hurtigere ved denne kursusform. Der gives ikke afslag på kursuspris, hvis et enkeltmandskursus slutter så tidligt som kl. 14.

8.4) Udgifter vedrørende kursus – lokaleleje med videre og sygdom

(gælder ikke formidlingsydelser)
Er der øvrige udgifter i forbindelse med et kursus er det den part, som har udgiften der skal betale – også i tilfælde af sygdom. Eksempel: Kunden lejer lokale for at afholde kursus. Kan ZoomTek ikke levere kurset på dagen på grund af sygdom eller andre forhold nævnt i disse Forretningsbetingelser, står kunden alene for betaling af lokaler. ZoomTek kan ikke gøres erstatningspligtig over for lokaleleje, tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til transport/hotel/forplejning eller lignende.

9) Kursusmaterialer – kun til personligt brug for kursusdeltagere.

(gælder ikke formidlingsydelser)
Kursusmaterialet er udstyret med usynligt, elektronisk vandmærke.

Må ikke distribueres helt eller delvist i nogen form
© Copyright ZoomTek – Søren Anderson. All rights reserved.
Kursusmaterialer må ikke kopieres, reproduceres, indscannes, affotograferes, overføres eller reduceres til noget elektronisk medie eller til maskinlæsbar form eller papir. Ej heller må materialet afskrives på papir eller lignende. Alle forbehold gælder materialet i sin helhed eller dele heraf. Dette forbehold gælder for alle medier heriblandt cd-rommer, papirudskrifter, ressourcer til download med mere, som måtte følge med kursusmaterialet eller som udleveres før eller efter kursus. Brud på ovenstående må kun ske med dateret skriftlig tilladelse fra Søren Anderson, ZoomTek. Selv om materialet bliver løbende tjekket for fejl, tager ZoomTek/Søren Anderson intet ansvar for fejl i materialet. Dette gælder både for egentlige fejl, men også for udeladelse af information. ZoomTek/Søren Anderson er ikke ansvarlig for handlinger udført på server, klienter, netværk, kodning med mere ud fra anvisninger i kursusmateriale. Kurset afholdes på kundens softwarelicenser. Kursusmaterialer – dele af det eller i sin helhed – må kun benyttes af personer, der har deltaget på kurset, hvor materialet er udleveret.

Kursusmaterialer kan indeholde fortrolig firmainformation, da materialer tilpasses fra kursus til kursus. Materialer er blandt andet derfor ikke offentlig tilgængeligt for almenheden.

ZoomTek udleverer oftest kun kursusmaterialer i pdf-/elektronisk format. PDF-filer er søgbare og nedbringer CO2.

I Kursusmaterialer og på denne hjemmeside refereres til forskellige firmaer og softwareprodukter. Især Microsoft, IBM, Word, Excel, PowerPoint, Access, Project, XML, Sun, Google, SharePoint, SharePoint Designer, Infopath, IBM/Lotus Notes, IBM/Lotus Domino, Inotes, SameTime, LotusScript, Visual Basic, Adobe, Angular, VueJS, PowerShell, Office365, Teams, Sway, PowerBi, Power Platform, Power Automate, PowerPivot, DAX, C#.NET, Java, JavaScript, LibreOffice, , PowerApps m.fl. Disse firmaer og produkter er alle registrerede varemærker og tilhører de respektive ejere. ZoomTek formidler kurser og benytter herigennem også navne på varemærker på vegne af eksterne partnere/kursushuse.  On this page you may find trademarks that belong to third parties and are the property of their respective owners. ZoomTek refers to nominative fair use of trademarks. Read more about the use of registered trademarks on ZoomTek.dk here

9.1) Brug af AI

Mindre dele af materiale og website kan være genereret af modificeret AI-materiale.

10) Virus, Ransomware med mere – Elektronisk materiale

Når ZoomTek underviser onsite hos en kunde eller ZoomTek udfører konsulentarbejde onsite, via en fjernopkobling eller på systemer, der senere skal overføres til kunden, er det kundens ansvar alene, at ZoomTeks udstyr og software er helt afskåret fra virksomhedens interne systemer. Kører kurset som en formidlingsydelse (se punktet om Formidling) – er al sikkerhed, erstatningspligt med mere en sag mellem Slutkunde og Kursusleverandøren. ZoomTek vil alene være formidler og uden ansvar.

ZoomTek udsender kursusmaterialer, kodefiler og andet ud elektronisk i forbindelse med kursus (før, under og efter). Det kan være pr. e-mail eller via download fra cloud eller lignende.

Materiale benyttes og downloades på eget ansvar. ZoomTek.dk tager absolut intet ansvar for virus, ransomware eller lignende, og ZoomTek er ikke erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab – herunder driftstab, datatab, direkte/indirekte udgifter eller lignende. Det samme gælder tredjepartsværktøjer, som downloades i forbindelse med kursus. Den enkelte kursusdeltager er således selv 100% ansvarlig for tab i forbindelse med virusangreb eller lignende. ZoomTek er i intet tilfælde ansvarlig for tabt avance, mistede data, driftstab, tab af goodwill, følgeskader eller andre tab – direkte eller indirekte- på grund af virus/ransomware eller lignende.

11) Priser

Alle priser er eksklusiv moms og i danske kroner med mindre andet er nævnt. Prisen angivet i ordrebekræftelse er gældende. Ønsker kunden efter aftaleindgåelse at ændre f.eks. kursusdato, deltagerantal eller lignende, kan ZoomTek kræve en højere pris. Ønsker kunden f.eks. færre dage eller ikke alle tilmeldte møder op, gives der ikke rabat.

12) Tilbud

Kun skriftlige tilbud er bindende. Alle tilbud er med forbehold for mellemsalg og er gældende to uger fra tilbuddets dato med mindre andet er eksplicit nævnt. Alle priser forudsætter, at kunden ubetinget accepterer ZoomTek.dk’s betalingsbetingelser på 14 dage. Såfremt køber ønsker særlige specifikationer, som ikke fremgår af ZoomTeks standardspecifikationer, skal disse udtrykkeligt angives skriftligt. Produktionsudstyr, tegninger og lignende, der indgår i grundlaget for et tilbud er altid at betragte som ZoomTek.dk’s ejendom.

13) Ejendomsret

(For formidlingsydelser gælder ydelsesleverandørens betingelser)
Ejendomsretten til det leverede produkt, og kopier heraf, tilkommer ophavsretsindehaveren. Køber har ingen anden ret end den, der overdrages ved den indgåede købsaftale. Ejendomsretten til leverede produkter tilkommer ZoomTek indtil disse er fuldt og helt betalt af køber. Ejendomsret, copyright og andre rettigheder til produktet tilhører ophavsretsindehaveren, der også har ret til at handle såfremt køber måtte bryde den indgående købsaftale. ZoomTek har fra ophavsretsindehaveren fået tildelt retten til at give licens produktet. Såfremt ZoomTek måtte miste retten til at opkræve vedligeholdelses- og eller andre afgifter har ophavsretsindehaveren ret til at opkræve disse afgifter. Det er ikke tilladt for køber at kopiere det leverede software til andet formål end backup og arkivering at gøre det leverede tilgængeligt i nogen form for tredjemand.

14) Ordre, fakturering – herunder regler for afbestilling af kursus

(For formidlingsydelser gælder ydelsesleverandørens betingelser)

14.1) Udsendelse af Kursus- og Ordrebekræftelse

Et køb er endeligt, når ZoomTek skriftligt har udsendt ‘Kursus- og Ordrebekræftelse’ enten pr. brev eller e-mail, og kunden ikke inden for 2 arbejdsdage har afvist denne bekræftelse. Selv om datoer, præcist kursusindhold eller afholdelsessted ikke er præcist aftalt, kan der godt udsendes en bekræftelse, som er bindende for begge parter.

14.2) Ændring efter aftaleindgåelse

Ved forskel på ordrebekræftelse og kundens opfattelse af bestilling, skal kunden gøre opmærksom på dette inden 2 arbejdsdage. Justering af ordrebekræftelse sker pr. mail indtil begge parter er helt enige om aftalen. Der behøves ikke foreligge ny ordrebekræftelse – korrigerende, aftale pr. mail ift. oprindelig ordrebekræftelse er nok.

Herefter kan ordren ikke annulleres, ændres eller udsættes af køberen uden skriftlig accept fra ZoomTek. Hele beløbet er herefter til forfald og ordren kan ikke afmeldes. Flytning af kursusdato vil svare til bestilling af nyt kursus.

14.3) Udsendelse af faktura

For formidlede kurser udsendes faktura som udgangspunkt umiddelbart efter bestilling.

For ZoomTek kurser udsendes faktura umiddelbart efter kursus – dog senest 3 uger efter udsendelse af kursusbekræftelse. 3 ugers-reglen gælder, (1) hvis der er stor difference mellem dato for kursusbekræftelse og afholdelse af kursus eller (2) kurset udsættes af kunden eller (3) kurset udsættes på grund af udefra kommende ting, som ikke skyldes ZoomTek eller (4) datoen for kursusafholdelse ikke er 100% fastlåst i kursusbekræftelsen. ZoomTek forbeholder sig ret til at fakturere og kræve betaling før afholdelse af kursus ved at skrive dette i kursusbekræftelsen. ZoomTek forbeholder sig ret til at udsende faktura samtidig/umiddelbart efter indgåelse af aftale. Betalingsdato følger fakturadatoen og regler for denne.

15) Levering af fysisk vare

(For formidlingsydelser gælder ydelsesleverandørens betingelser)
Enhver forsendelse sker for købers regning og risiko.

16) Leveringstid

(For formidlingsydelser gælder ydelsesleverandørens betingelser)
Leveringstidspunktet er anført i ordrebekræftelsen og er baseret på købers specifikationer af varen ved ordreafgivelsen. Forsinkelse med levering giver ikke køberen ret til at hæve handlen før efter skriftlig henvendelse til ZoomTek om at berigtige forholdet og ZoomTek ikke herefter inden rimelig tid leverer varen. Hvis forsinkelse ved levering skyldes købers forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

17) Referencer

Referencer dækker over både konsulent- og kursuskunder i perioden 2000 og frem. Kurser er afholdt af ZoomTek og/eller af Søren Anderson – eller hvor ZoomTek og/eller Søren Anderson er benyttet som underleverandør og/eller partner eller ZoomTek har været formidler. Af hensyn til GDPR kan ZoomTek ikke udlevere personoplysninger/-referencer. Persondata behandles og slettes jf. ZoomTeks Privatlivspolitik. Referencer er udelukkende på virksomhedsniveau.

Der udleveres ej heller oplysninger om, hvilke ydelser forskellige kunder har modtaget, samt tidspunkt, omfang eller andre detaljer ved levering.

18) Mangler

(For formidlingsydelser gælder ydelsesleverandørens betingelser)
ZoomTek indestår på nedenstående vilkår for, at de leverede varer er af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer, tolerancer og forarbejdning. Såfremt der inden for et år skulle kunne påvises mangler ved leverede varer, påtager ZoomTek sig efter eget valg enten uden beregning for køber at ombytte den eller de mangelfulde varer ved levering af nye tilsvarende varer til køberen, eller at krediterer køberen for de mangelfulde varer mod returnering af disse. Førnævnte pligter er betinget af, at der straks og dog senest 5 dage efter varens modtagelse reklameres skriftligt over for ZoomTek. ZoomTek hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan tilskrives fejlagtig behandling, befordring, opbevaring, montage eller i øvrigt forsømmelse hos andre end ZoomTek, eller for usædvangligt eller sædvanligt slid og brug. ZoomTek har for kursers vedkommende altid lov til at sætte ekstra kursister på et hold. Er et vis max-antal kursister blevet aftalt med kunden kan der eventuelt gives op til 10% kompensation til den allerede tilmeldte kunde. Såfremt Køber ønsker ekstra kursister på et hold skal dette aftales med ZoomTek, uanset om der er tale om et lukket eller åbent kursus. Prisen kan ændres, hvis kunden ønsker flere deltagere.

19) Betaling

Straks efter aftaleindgåelse kan ZoomTek udsende faktura. Betalingsfristen er 14 dage med mindre andet er aftalt skriftligt eller angivet på faktura.

Ved for sen betaling eller hvis kunden dikterer en anden betalingsfrist beregnes rente 1,5% pr. påbegyndt måned beregnet fra fakturadato. Eventuelle rykkere påsættes et rykkergebyr på kr. 100 jf. renteloven. Efter tredje rykker vil sagen blive overdraget til advokat og omkostningerne hertil vil påhvile kunden alene.

Alle priser (på dette site eller afgivet som tilbud) forudsætter accept af ZoomTek.dk’s betalingsbetingelser.

20) Produktansvar

(For formidlingsydelser gælder ydelsesleverandørens betingelser)

Forvolder et af ZoomTek leveret eller monteres produkt skade på person eller ting som følge af en defekt ved produktet, hæfter ZoomTek alene i det omfang , ansvaret efter almindelige retsregler kan pålægges sælger og aldrig for et større beløb end den samlede ordre.

ZoomTeks ansvar omfatter i intet tilfælde driftstab, tidstab, avancetab, udgifter til konsulenter eller andet direkte eller indirekte tab påført køber eller tredjemand.

ZoomTek har ikke ansvar for brud på GDPR, datalækage, datatab med mere. Kunden er selv ansvarlig for at data, herunder kode med mere, overholder al lovgivning.

Ændrer kunden på det leverede produkt eller indgår kundens eget software, som en del af produktet, har ZoomTek intet ansvar. Det samme gælder ved kundens ændring af servere, softwareversioner, sikkerhedsindstillinger, brugerfejl m.m. på egne systemer.

Såfremt ZoomTek måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand som følge af produkter leveret til køber, er køber forpligtet til at holde ZoomTek skadesløs i samme omfang, som Leverandøren ovenfor har begrænset sit ansvar.

21) Licenser

(For formidlingsydelser gælder ydelsesleverandørens betingelser)
Al undervisning og konsulentarbejde uanset form foregår på kundens softwarelicenser. Kurser på ZoomTeks adresse forudsætter at kursisten medbringer udstyr med egne licenser. Fjernundervisning sker på aftalt platform ved opkobling til kundens installation.

22) Kursusafholdelse og Konsulentservice

(For formidlingsydelser gælder ydelsesleverandørens betingelser)
ZoomTek kan aflyse kurser med lavt deltagerantal helt op til kursusafholdelse. Tilmelding til åbne kurser er altid forpligtende for kunden. Optagelse/transmission af video, billeder eller lyd fra kursus er kun tilladt med skriftlig godkendelse fra ZoomTek. ZoomTek medarbejdere eller eksternt tilknyttede konsulenter kan altid deltage i ZoomTek kurser uden forvarsel for kunden – f.eks. i forbindelse med intern uddannelse.

Såfremt en forhandler bestiller et af sine egne standardkurser hos ZoomTek til afholdelse uden for ZoomTeks lokale, er forhandleren ansvarlig for opsætning af maskiner og nødvendig maskinpark. ZoomTek er ikke ansvarlig for udfyldelse af evalueringsskemaer ved kurser afholdt i fremmede lokaler.

Det samme gælder hvis kursister går før tid eller ikke ønsker at udfylde evaluering. ZoomTek er kun ansvarlig for den aftalte opgave. Heri ligger, at ZoomTek ikke har ansvar for fejl i kundens netværk, operativsystem, hardware eller system i øvrigt som ikke har noget med kurset/konsulentopgaven at gøre direkte. Endvidere er ZoomTek ikke ansvarlig for indstillinger og opsætning på servere herunder rettigheder, versionsforskelle, fejl opstået på grund af replikering eller andet, som ikke ligger direkte inden for opgavens område. ZoomTek er ikke ansvarlig for at påpege ovenstående.

Al forsinkelse eller fejl opstået på grund af ovenstående er kundens udgift, herunder hvis ZoomTek har brugt tid på at fejlsøge på ovenstående. Fejlsøgning i kundens system for at få kursussoftware til at fungere vil kunne faktureres kunden. ZoomTek er endvidere ikke ansvarlig for eksisterende kode, der udøver fejl på kode ZoomTek har arbejdet med, med mindre ZoomTek er blevet gjort skriftligt bekendt med dette før opgavens start. Såfremt kunden efterfølgende selv har ændret i kode/arbejde som Zoomtek har udført, vil ZoomTek ikke rette eventuelle fejl uden beregning. ZoomTek tager forbehold for sygdom og andre lignende forhold, der forhindrer os i at afholde et kursus.

Ved kurser, hvor ZoomTek på forhånd har meldt ud med et minimum antal kursister, forbeholder ZoomTek sig ret til at aflyse, hvis der meldes afbud eller på anden måde ikke indgår betaling fra alle kursister. Lejes der lokale eller holdes kurset onsite forbeholder ZoomTek sig ret til at aflyse eller skære ned i et kursus, hvis kursusfaciliteterne imod forventet ikke er til rådighed – helt eller delvist. Dette gælder også, hvis lokalet ikke indeholder den lovede tekniske opsætning.

ZoomTek dækker ikke tab ved hotelovernatning, transport med mere i den forbindelse. ZoomTek tager forbehold for alle tekniske forhindringer – herunder kursuslokale, problemer med udskrivning af kursusmateriale med mere. Med mindre andet er skriftligt erklæret i en kontrakt giver ZoomTek aldrig større erstatning end det aftalte samlede provenu for konsulentarbejde. Dette gælder både ved forsinkelse samt ved beskadigelse af udstyr eller software hos kunden, eller hvis ZoomTek imod forventet ikke har været i stand til at færdiggøre projektet. Konsulentarbejde dækker som udgangspunkt kun de forhold som blev aftalt under projekteringen. Yderligere funktionalitet i et program eller forhold som ikke var kendt af ZoomTek kan ikke uden videre inddrages i projektet inden for den aftalte prisramme.

Herunder tekniske forhold (operativsystem, netværk, hardware, enterpriseopkobling med mere), som ikke var kendt under projektstart. Efter at ZoomTek har godkendt et projekt, forbeholder ZoomTek sig ret til i en mindre periode at tjekke teknisk kritiske dele af projektet og eventuelt på baggrund heraf afvise projektet eller forlange genforhandling af projektets indhold. Hvis en omdefinering af projektet derfor vil forringe det færdige arbejde, vil dette resultere i nedslag i den samlet projektpris efter nærmere skriftlig aftale.

23) Scanningsbureau

ZoomTek påberåber sig ret til at opkræve et administrationsgebyr på 200 kr., hvis fakturaen skal sendes til scanningsbureau. Dette gebyr vil ikke blive opkrævet såfremt ZoomTek før fakturering er blevet bekendt med at firmaet benytter scanningsbureau, samt er blevet oplyst om EAN-nummer, rekvirent og alle nødvendige oplysninger for fakturering via scanningsbureau.

Kan fakturaen ekspederes manuelt gennem virk.dk/EAN-nummer, vil der aldrig komme ekstragebyr.

Hvis udsendelse af faktura kræver tilmelding/abonnement/gebyr hos scanningsbureau eller andet firma, der formidler fakturaen, vil udgifter hertil bliver pålagt faktura, og det uanset om denne udgift er et engangsgebyr eller et abonnementslignende årligt eller månedligt gebyr. Skal der således betales et gebyr pr. måned eller år, vil hele dette beløb blive pålagt faktura – også selv om der kun sendes 1 faktura.

Såfremt kunden kører med særskilt betalingsfrist og først orienterer om det efter fakturering, vil alle services som fri hotline, webinar, support fra kursus med mere bortfalde.

24) Fortrolige oplysninger

ZoomTek garanterer at fortrolige informationer, der kommer til vores viden ikke videreformidles. Dette gælder både mundtlig og skriftlig information, samt data fra diverse it-systemer, medier og andet. Såfremt ZoomTek i en konkret sag bruger samarbejdspartnere til løsning af en opgave vil kunden blive orienteret om dette. ZoomTek skriver gerne under på en fortrolighedserklæring. ZoomTek tager forbehold for tyveri af computerudstyr, hacking af vore systemer samt lækage af information på grund af virus, trojanske heste o.l.

25) Hotline efter kursus

(For formidlingsydelser gælder ydelsesleverandørens betingelser)
ZoomTek tilbyder hotline efter kurser, hvis det er annonceret i kursusbekræftelsen. Med hotline menes, at kursister kan e-maile spørgsmål til pensum til instruktøren inden for rimeligheden grænser. ZoomTek vurderer alene denne grænse. Men dette tilbud giver ikke adgang til fri hotline fremover. Spørgsmål der skrives ind vil blive besvaret hurtigst muligt, og svartiden afhænger af travlhed med øvrige opgaver. Er spørgsmålet ud over pensum eller er spørgsmålet ikke af generisk karakter forbeholder ZoomTek sig ret til at afvise spørgsmålet. Heri ligger, at ZoomTek ikke har mulighed for at svare på forhold, der kræver adgang til kundens computere eller specialinstallation på egne computere eller lignende. Forudsætning for spørgsmål er, at de er pr. mail, at kunden har tjekket interne ressourcer, kolleger, supportafdelingen., google med mere først. og at ZoomTek kan besvare spørgsmålet uden at være på kundens adresse.

26) Specielt for konsulentopgaver

(For formidlingsydelser gælder ydelsesleverandørens betingelser)
For konsulentopgaver gælder følgende:

26.1) Forsinkelse

ZoomTek betaler ikke dagbøder, erstatning eller dekort for overskridelse af deadlines. Alle tidsfrister er med forbehold for ferier, sygdom med mere. Med ferie beregnes som udgangspunkt skolernes ferier + påskeuge + hele juli/august.

Forsinkelse som udelukkende skyldes ZoomTek, erstattes med dekort i timeprisen (max 20%). Driftstab erstattes ikke. Skyldes forsinkelsen også kunden eller ydre omstændigheder (f.eks. tekniske hindringer, ændring af specifikationer, uforudsete forhold med mere) betales ingen dekort.

26.2) Backup

Kunden er forpligtet til at tage fuld, daglig backup. Kunden skal være i stand til for egen regning og ansvar at lave fuld reetablering af fejl fra ZoomTeks side – både samlet og på filniveau. Omkostning hertil inklusiv eventuelt drifttab, datatab og andre omkostninger påhviler kunden.

26.3) Adgange

Kunden skal kun give adgang til præcis de systemer / filer / mapper, som ZoomTek skal arbejde med. Alt andet skal adgangsteknisk blokeres for ZoomTek.

26.4) Tyveri af udstyr

Forbehold for tyveri af udstyr samt indbrud i køretøj, privatbolig med mere. Dette gælder for udstyret som sådan, men også for data og adgange, som måtte være på udstyret.

26.5) Tredjepartsværktøjer, malware, virus, ransomware

ZoomTek er ikke ansvarlig for benyttede tredjepartsværktøjer herunder virus, malware, datalæk med mere ZoomTek er ikke ansvarlig for eventuel overførsel af virus/malware/ransomware med mere til kundens systemer – uanset om det er fra ZoomTeks udstyr eller fra udlånt udstyr. ZoomTek installerer ikke selv software på udlånt udstyr.

26.6) GDPR

Data underlagt GDPR vil blive slettet fra ZoomTeks udstyr straks efter opgavens afslutning. Hvis ZoomTek udvikler software eller på anden måde har adgang til kundens data og datakilder, er det kundens ansvar, at persondata ikke offentliggøres og publiseres og at øvrigt GDPR lovgivning overholdes herunder nødvendig kryptering.. Dette gælder uanset brug af datakilde, programmeringstype, filtyper med mere.

26.7) Opfyldelse af kravsspecifikation

Der kan være mindre dele af det aftalte arbejde, som af tekniske grunde ikke kan gennemføres inden for rimelighedens grænser. Endvidere kan der opstå nye specifikationer undervejs. ZoomTek er ikke forpligtet til at levere sådanne dele.

26.8) Erstatningspligt

ZoomTek betaler ikke erstatning jf. ovenstående punkt A til G. Eventuel anden erstatningspligt kan aldrig blive større end det samlede fakturerbare beløb oparbejdet i indeværende år. ZoomTek erstatter ikke drifttab, datatab, fremmede konsulenttimer med mere til hverken kunden, dennes medarbejdere eller kundens samarbejdspartnere.

26.9) Ovenstående punkter går forud for kontrakt

Ovenstående punkter (17A-17H) gælder forud for eventuelle andre dele af en indgået kontrakt. Dette uanset om ovenstående er kopieret ind i kontrakten eller ej.

26.10) Transport med mere

Med mindre andet aftales er arbejdsdage onsite hos kunden på minimum 5 timer. Transport faktureres med statens takster.

27) Myndighedsindgreb, lovgivning, udefra kommende forhold med mere.

ZoomTeks ydelser udføres under de til enhver tid gældende regler/lovgivning udstukket af myndighederne. ZoomTek forbeholder sig ret til at ændre og aflyse aftaler uden varsel i nedenstående tilfælde (direkte eller indirekte).

 1. Forhold forårsaget af COVID, abekopper eller lignende udbrud af sygdomme, pandemier eller lignende.
 2. Forhold forårsaget af energisituationen/-forsyning
 3. Forhold forårsaget af lovændringer, restriktioner, myndighedsindgreb eller lignende af enhver art
 4. Forhold forårsaget af den politiske situation i Danmark og/eller udlandet

ZoomTek har intet ansvar for ydelser udført af eksterne partnere – herunder formidling af kurser og konsulentydelser. Hverken over for kunder eller den eksterne partner.

28) Eventuel ophør eller pause af ZoomTek

(For formidlingsydelser gælder ydelsesleverandørens betingelser)
Såfremt ZoomTek lukker (enten helt eller i en periode) stopper alle ZoomTeks forpligtelser – herunder aftalte kurser og konsulentopgaver. Berørte kunder får skriftlig besked. Forudbetalte penge for ikke afholdte ydelser betales tilbage. Zoomtek har ingen erstatningspligt med tilbagevirkende kraft, for ikke fuldførte projekter, hyring af andre konsulenter eller lignende.

29) Afholdelsesgaranti, aflysning og udsættelse af kursus

(For formidlingsydelser gælder ydelsesleverandørens betingelser)
Afholdelsesgaranti betyder, at ZoomTek ikke aflyser kursus p.g.a. manglende tilmelding.

I nedenstående tilfælde har ZoomTek ret til at aflyse/udsætte kursus.

 • Force majeure (se nederst).
 • Vejr – f.eks. (med ikke udelukkende) storm, vintervejr med videre.
 • Sygdom – både egen og i familie.
 • Forsinkelse af busser/toge/fly med mere.
 • Trafikale forhindringer, lukning af broer, spærringer, myndighedskontrol med videre.
 • Fejlbookning af hotel med mere ved onsite undervisning og konsulentservice.
 • Tekniske forhold hos kunden f.eks. operativsystem, netværk, hardware, opdateringer, software eller andet.
 • Manglende adgang til systemer hos kunden på grund af manglende passwords med mere.
 • Generelle forhold uden for ZoomTeks kontrol.
 • Manglende adgang til cloud/systemer, usb-nøgler, download-filer, manglende adgang til cloud, fejl i version på software og lignende.

ZoomTek skal have adgang til et kursuslokale mindst 1 time før kursusstart. Kunden skal allerede her have opsat maskiner, kunne formidle passwords med mere, hvis kundens udstyr benyttes. Instruktøren/konsulenten fra ZoomTek skal have en teknisk kontaktperson til rådighed fra ankomst og indtil kursusstart.
Virus, sygdom, mistanke om virus, myndighedsbegrænsninger, forøget risiko for virus med mere. Dette gælder f.eks. (med ikke alene) COVID-19.

30) Force Majeure

(For formidlingsydelser gælder ydelsesleverandørens betingelser)
ZoomTek hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeure, krig, terror, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, ildsvåde, strejke, coronalignende vira, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende, mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, uheld ved tilvirkning eller afprøvning, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, epidemier, pandemier eller andre globale sundhedskriser eller nogen årsag i øvrigt, som ligger uden for ZoomTeks kontrol. og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstillingen og levering af varen. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare i længere end tre måneder, skal sælger dog være berettiget til at annullere afgivne tilbud.