Salgs- og Leveringsbetingelser

Her følger Salgs- og Leveringsbetingelser for ZoomTek.dk (herefter ZoomTek eller ZoomTek.dk) CVR 26443288. Alle aftaler (mundtlige såvel som skriftlige) er underlagt disse betingelser. Nedenstående gælder for både kurser, konsulentarbejde m.m. også selv om der kun er nævnt “kurser” i teksten…

Når en kunde bekræfter et kursus eller konsulentopgave forudsættes denne side læst og accepteret. Herunder punktet om betalingsbetingelser.

Specielt om Ukraine/Rusland

ZoomTek vil af principielle årsager ikke samarbejde direkte eller indirekte med firmaer, organisationer, enkeltpersoner m.m. som er knyttet til Rusland eller Belarus. ZoomTek forbeholder sig ret til at afbryde indgåede aftaler, afvise forespørgsler m.m. uden erstatning. ZoomTek alene vurderer, hvornår dette træder i kraft. Denne regel gælder fortsat selv om Rusland måtte trække sig ud af Ukraine.

Specielt om Corona

ZoomTek’s kurser afholdes under de til enhver tid gældende regler udstukket af myndighederne. ZoomTek forsøger at opdatere informationer på dette site, men kan ikke garantere, at alle data om Corona er opdaterede. Al information på ZoomTek.dk, alle indgående aftaler og al information på denne side er under forbehold for direkte eller indirekte påvirkning af Corona. ZoomTek er ikke erstatningspligtig, hvis kurser eller aftaler aflyses eller udsættes i den forbindelse.

Pga. Corona-situationen forbeholder ZoomTek sig ret til at ændre forretningsbetingelser m.m. uden varsel. Tilbud, indgåede aftaler, tekst på ZoomTek.dk m.m. kan ændres uden varsel pga Corona-relaterede forhold. Pt er ZoomTeks afholdelsesgaranti ikke gældende.

Når en kunde bekræfter et kursus eller konsulentopgave forudsættes denne side læst og accepteret. Herunder punktet om betalingsbetingelser.

ZoomTek tager forbehold for fejl eller manglende information på ZoomTek.dk samt i skriftlig og mundtlig kommunikation. Herunder information om afholdelsesgaranti, kursusmaterialer, priser, garantier m.m.

Ved indgåelse af aftaler forudsættes indholdet på denne side læst og accepteret. ZoomTek må benytte kundens firmanavn som reference (ikke personnavne, bestillingstype m.m.). Ved henvendelse kan ZoomTek fjerne kundens firmanavn fra referenceliste.

1) Specielle betingelser for Formidlingskurser

Afholdes et kursus af en ekstern underviser/firma (EKU) (alle andre end Søren Anderson) er der tale om et Formidlingskursus. ZoomTek kan altid vælge om et kursus skal køre som et Formidlingskursus eller normalt ZoomTek-kursus.

Kunden oplyses om kursusleverandør i kursusbekræftelse, herunder at ZoomTek blot er formidler..

For Formidlingskurser gælder

 • ZoomTek er udelukkende formidler. Kurset holdes fuldt ud i EKU’s regi.
 • EKU er ansvarlig for kursusafholdelse, transport, udstyr m.m.
 • EKU er ansvarlig for licenser m.m.
 • EKU er erstatningsansvarlig i forbindelse med et kursus. Alle tvister vedr. kursusafholdelse er udelukkende et anliggende mellem Slutkunde og EKU.
 • EKU skal have CVR-nr
 • EKU skal sende faktura til ZoomTek, når kurset er afholdt og godkendt af Slutkunden.
 • Sker der forhold mellem EKU og Slutkunde undervejs er ZoomTek ikke ansvarlig. Det kan f.eks. være, at Slutkunden bakker ud af aftale, EKU bliver syg eller lignende. ZoomTek er blot formidler mellem EKU og Slutkunde.
 • Betaling til EKU finder sted straks efter Slutkunden har betalt til ZoomTek.dk
 • Kunden tilhører ZoomTek. Al fakturering – også fremadrettet – skal foregå igennem ZoomTek
 • EKU må gerne sælge ekstra kursusdage og/eller timer til Slutkunden. Fakturering skal dog stadig ske gennem ZoomTek. EKU vil få en yderligere bonus efter nærmere aftale ved ekstrasalg.
 • EKU kan annoncere kurser gratis på ZoomTek.dk. EKU vil dog være anonymiseret. Alle kurser på det annoncerede kursus vil eksklusivt gå til EKU.

2 Generelt

Nedenstående almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne (e-mail eller brev). Disse Salgs- og & Leveringsbetingelser anses som accepteret ved kundens accept af tilbud og efter udsendt ordre-/kursusbekræftelse. Nedenstående punkter gælder i alle forretningsmæssige sammenhænge, over for slutkunder, mellemhandlere, samarbejdspartnere m.m.

3) Før Kursus

Før kurset taler du som kunde altid med instruktøren. Ønskes det kan instruktøren ringe til alle kursister og få en snak om forventinger, behov og niveau.

ZoomTek modtager gerne filer og sætter sig ind i kundens systemer. Dog skal det understreges, at vi ikke nødvendigvis kan være eksperter i alle backendsystmer, som indholdet på et kursus skal kobles op imod. Disse systemer kan af tekniske, sikkerhedsmæssige, organisatoriske, versionsmæssige og politiske årsager internt hos kunden lægge begrænsninger i brugen af den teknologi, som kurset handler om. Sådanne årsager og begrænsninger er kundens eget ansvar.

Ofte har store virksomheder it-politiske og sikkerhedsmæssige begrænsninger, som gør, at man ikke kan udnytte teknologier, som kurset omhandler optimalt. Det kan være forbud mod installation af software, begrænsninger i interaktion mellem systemer hos kunden af politiske årsager, manglende ønske om opdatering af software (f.eks. brug af gammel MS Office-version), it-mæssige beslutninger taget centralt fra hovedkvarter, som lokalafdeling ingen indflydelse har på osv. Disse forhold er ZoomTek ikke ansvarlige for.

4) Begrænsninger i afholdesesgaranti

Se Afholdelsesgaranti på alle kurser nederst. Her kan du læse om forbehold og begrænsninger i afholdelsesgarantien.

5) Efter Kursus – herunder betingelser for gratis hotline

ZoomTek tilbyder gratis hotline på sine kurser. Denne hotline er inden for rimelighedens grænser. Det er til hver en tid ZoomTek, der afgør, hvad ‘rimelighedens grænser’ dækker over. Vi er ikke på telefonen altid – og spørgsmål/svar besvares hurtigst muligt. Vi laver ikke egentlige udviklingsopgaver. Hotlinen er tidsubegrænset inden for ZoomTek’s levetid. ZoomTek kan når som helst stoppe denne service – herunder at hotlinen er tidsubegrænset. Dette kan gøres med tilbagevirkende kraft. Fakturering gælder alene kurset/konsullentydelsen – og ikke Gratis Hotline. Gratis Hotline er ment som en ekstra service, hvor vi kan give gode råd og hjælpe til fra sidelinjen. Faktureringen har således intet med Gratis Hotline at gøre. Vi garanterer ikke, at løse problemer med Gratis Hotline. Med Gratis Hotline erklærer vi os alene villige til at se på problemer og afhjælpe problemer, men garanterer ingen løsning. Du må gerne spørge om alt inden for pensum af dit kursus, men også uden for pensum. Vi kigger gerne på det, men garanterer ingen løsning.

ZoomTek har ret til at afvise et spørgsmål. Gratis Hotline er betinget af, at kurset er solgt til fuld pris og faktureret af ZoomTek (ikke gennem forhandler e.l.). Hotlinen gælder alene for kursusdeltagerne, sålænge de arbejder i den fakturerede virksomhed. Hotlinen kan ikke overdrages til andre medarbejdere – eller flytte med til et nyt firma.

6) Afholdelse af kurser

Brug af underleverandører og freelancere

ZoomTek benytter underleverandører og freelancere. ZoomTek har ret til at finde den underleverandør, som bedst passer til en opgave. ZoomTek har kan dele informationer med underleverandører og freelancere – herunder kontaktinformationer og mailkorrespondance.

Udeblivelse fra kursus ved ubetalt faktura

Såfremt en kunde skylder ZoomTek.dk penge, og der er rykket for disse, er ZoomTek ikke pligtig til at afholde andre kurser for denne kunde. ZoomTek forbeholder sig ret til uden varsel at udeblive fra kursus, hvis en kunde skylder ZoomTek.dk fra tidligere leveringer – og der er rykket for disse. Hvis kunde/forhandler ifølge aftale skal levere kursusopsæt herunder kursusmaterialer – f.eks. Microsoft Kursusmateriale, adgang til filer/labs/servere, og dette ikke gøres i rigelig tid før kursusafholdelse, så underviseren fra ZoomTek har en mulighed for forberedelse, vil ZoomTek ikke være ansvarlig for udfald af kursus. Rigelig tid betyder mindst 1 måned, men kan være kortere eller længere, hvis det på forhånd er aftalt eksplicit.

Såfremt kurset skal køres efter forhandleren setup, er forhandleren ansvarlig for at klæde underviseren fra ZoomTek fuldstændigt på. Et eksempel kan være, at kurset skal køres med officielt Microsoft materiale. ZoomTek skal have dette materiale i hænde mindst 1 måned før kursusstart ellers absolut straks efter kursusforespørgsel. Det samme gælder adgang til labs, servere og andet. Selv om ZoomTek har materiale og setup i hænde inden for denne tid, forbeholder vi os ret til ikke at garantere at køre efter forhandlerens fulde kursusplan – dette vil i så fald blive meldt ud.

Enkeltmandsundervisning

Mange kurser kan holdes som enkeltmandsundervisning. Enten hos kunden eller Online via skærmdeling.
Ved enkeltmandsundervisning vil pensum oftest blive gennemgået hurtigere end på et almindeligt kursus.

Der gives ikke afslag på kursuspris, hvis et enkeltmandskursus slutter så tidligt som kl. 14.

Hvis kurset forløber hurtigere end planlagt pga. kundens kendskab til stoffet før kursus, og kurset derfor slutter før tid, ydes der ikke afslag i pris.

7) Udgifter vedrørende kursus – lokaleleje m.v. og sygdom

Er der øvrige udgifter i forbindelse med et kursus er det den part, som har udgiften der skal betale – også i tilfælde af sygdom. Eksempel: Kunden lejer lokale for at afholde kursus. Kan ZoomTek ikke levere kurset på dagen pga. sygdom eller andre forhold nævnt i disse salgs- og leveringsbetingelser, står kunden alene for betaling af lokaler. ZoomTek kan altså ikke gøre erstatningspligtig over for lokaleleje, tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til transport/hotel/forplejning eller lignende.

8) Kursusmaterialer – kun til personligt brug for kursusdeltagere. Må ikke distribueres helt eller delvist i nogen form

©  Copyright ZoomTek – Søren Anderson. All rights reserved.
Kursusmaterialer må ikke kopieres, reproduceres, indscannes, affotograferes, overføres eller reduceres til noget elektronisk medie eller til maskinlæsbar form eller papir. Ej heller må materialet afskrives på papir e.l. Alle forbehold gælder materialet i sin helhed eller dele heraf. Dette forbehold gælder også for cd-rommer, papirudskrifter, ressourcer til doenload m.m. som måtte følge med kursusmaterialet. Brud på ovenstående må kun ske med dateret  skriftlig tilladelse fra Søren Anderson, ZoomTek. Selv om materialet bliver løbende tjekket for fejl, tager ZoomTek/Søren Anderson intet ansvar for fejl i materialet. Dette gælder både for egentlige fejl, men også for udeladelse af information. ZoomTek/Søren Anderson er ikke ansvarlig for handlinger udført på server, klienter, netværk, kodning m.m. ud fra anvisninger i kursusmateriale. Kurset afholdes på kundens softwarelicenser. Kursusmaterialer – dele af det eller i sin helhed – må kun benyttes af personer, der har deltaget på kurset, hvor materialet er udleveret.

ZoomTek er begyndt på kun at udlevere kursusmaterialer i pdf-format. Dels for at spare papir og miljø, dels fordi mange kunder har efterspugt søgbart kursusmateriale. Kursusmaterialet er udstyret med usynligt, elektronisk vandmærke.
I Kursusmaterialer og på denne hjemmeside refereres til forskellige firmaer og softwareprodukter. Især Microsoft, IBM, Word, Excel, PowerPoint, Access, Project, XML, Sun, Google,SharePoint, SharePoint Designer, Infopath, IBM/HCL Lotus Notes, IBM/HCL Lotus Domino, Inotes, SameTime, LotusScript, Visual Basic, Adobe, Angular, VueJS, PowerShell, Office365, Teams, Sway, PowerBi, Power Platform, Power Automate, PowerPivot, DAX, C#.NET, Java, JavaScript, LibreOffice, , PowerApps m.fl. Disse firmaer og produkter er alle registrerede varemærker. I kursusmaterialet kan forekomme tekstmateriale fra diverse eksterne kilder. Kildeangivelse og rettigheder vil i så fald være opgivet.

Kursusmaterialer udleveres enten på papir eller elektronisk.

9) Virus, Ransomware m.m. – Elektronisk materiale

Når ZoomTek underviser onsite hos en kunde eller ZoomTek udfører konsulentarbejde onsite, via en fjernopkobling eller på systemer, der senere skal overføres til kunden, er det kundens ansvar alene, at ZoomTek’s udstyr og software er helt afskåret fra virksomhedens interne systemer.  Kører kurset som et formidlingskursus (se punktet om Formidling) – er al sikkerhed, erstatningspligt m.m. en sag mellem Slutkunde og Kursusleverandøren. ZoomTek vil alene være formidler og uden ansvar.

ZoomTek udsender kursusmaterialer, kodefiler og andet ud elektronisk i forbindelse med kursus (før, under og efter). Det kan være pr. e-mail eller via download fra cloud e.l.

Materiale benyttes og downloades på eget ansvar. ZoomTek.dk tager absolut intet ansvar for virus, ransomware e.l. og er ikke erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab – herunder driftstab, datatab med mere – og direkte/indirekte udgifter. Det samme gælder 3-parts værktøjer, som downloades i forbindelse med kursus. Den enkelte kursusdeltager er således selv 100% ansvarlig for tab i forbindelse med virusangreb e.l. ZoomTek er i intet tilfælde ansvarlig for tabt avance, mistede data, driftstab, tab af goodwill, følgeskader eller andre tab – direkte eller indirekte- pga. virus/ransomware e.l.

10) Priser

Alle priser er ekskl. moms med mindre andet eksplicit er nævnt, og under forbehold for stigninger i materialepriser, arbejdsløn og evt. lovmæssige ændringer med mindre andet er udtrykkeligt anført. Ved angivelse af faste priser er disse kun gældende inden for de terminer, der er anført med hensyn til accept- og leveringsfrist.

Prisen angivet i ordrebekræftelse er gældende. Hvis kunden ændrer forhold omkring kurset efter udsendelse af ordrebekræftelse, vil prisen stadig være gældende. Sådanne forhold kan være, at kunden ændrer kursusdato, ønsker kurset kørt på kortere tid, at ikke alle tilmeldte deltagere møder op på kurset e.l.

For betingelser vedr. betaling og betalingsfrister – se punkt 14 Betaling

11) Tilbud

Kun skriftlige tilbud er bindende. Alle tilbud er med forbehold for mellemsalg og er gældende to uger fra tilbuddets dato. Alle priser forudsætter, at kunden ubetinget accepterer ZoomTek.dk’s betalingsbetingelser på 14 dage (se punkt 14). Såfremt køber ønsker særlige specifikationer, som ikke fremgør af ZoomTek’s standardspecifikationer, skal disse udtrykkeligt angives skriftligt. Produktionsudstyr, tegninger og lignende, der indgår i grundlaget for et tilbud er altid at betragte som ZoomTek.dk’s ejendom. Tilbud på ydelser er gældende i 14 dage med mindre andet er skriftligt nævnt/aftalt.

12) Ejendomsret

Ejendomsretten til det leverede produkt, og kopier heraf, tilkommer ophavsretsindehaveren. Køber har ingen anden ret end den, der overdrages ved den indgåede købsaftale. Ejendomsretten til leverede produkter tilkommer ZoomTek indtil disse er fuldt og helt betalt af køber. Ejendomsret, copyright og andre rettigheder til produktet tilhøjrer ophavsretsindehaveren, der også har ret til at handle såfremt køber måtte bryde den indgående købsaftale. ZoomTek har fra ophavsretsindehaveren fået tildelt retten til at licensiere produktet. Såfremt ZoomTek måtte miste retten til at opkræve vedligeholdelses- og eller andre afgifter har ophavsresindehaveren ret til at opkærve disse afgifter.Det er ikke tilladt for køber:at kopiere det leverede software til andet formål end backup og arkiveringat gøre det leverede tilgængeligt i nogen form for tredjemand.

13) Ordre, fakturering – herunder regler for afbestilling af kursus

A)

Ifm Corona e.l. kan kurser udsættes uden omkostning for kunden. Kurser kan ikke afbestilles grundet Corona e.l. Den eneste udgift for kunden er, hvis ZoomTek har lejet lokaler – eller haft andre udgifter ifm. kurset. ZoomTek forbeholder sig ret til at fakturere umiddelbart efter oprindelig planlagte dato.

Et køb er endeligt, når ZoomTek skrifligt har udsendt ‘Kursus- og Ordrebekræftelse’ enten pr. brev eller e-mail, eller når der er sendt kursus-/ordrebekræftelse ud og kunden ikke inden for 1 arbejdsdag har afvist denne bekræftelse. Selv om datoer, præcist kursusindhold eller afholdelsessted ikke er præcist aftalt, kan der godt udsendes en bekræftelse, som er bindende for begge parter. Dog skal det nævnes, at f.eks. stedet for kursusafholdelse endnu ikke er aftalt.

Er der uoverensstemmelse mellem ordrebekræftelse og kundens opfattelse af bestilling, skal kunden gøre opmærksom på dette inden 1 dag. Justering af ordrebekræftelse sker pr. mail indtil begge parter er helt enige om aftalen. Der behøves ikke foreligge ny ordrebekræftelse – korrigerende aftale ift. oprindelig ordrebekræftelse er nok.

Herefter kan ordren ikke annulleres, ændres eller udsættes af køberen uden skriflig accept fra ZoomTek uanset hvor lang tid i forvejen varen er bestilt. Såfremt kunden først har bestilt kursus jfr. ovenstående er hele beløbet til forfald. Såfremt kunden afmelder ordren skal hele prisen for ordren betales uanset hvor lang tid i forvejen afmelding sker. Ovenstående forudsætter, at ZoomTek har udsendt skriftlig kursusbekræftelse med pris- og datoangivelse. Flytning af kursusdato vil svare til bestilling af et nyt kursus.

B) Udsendelse af faktura

Faktura udsendes umiddelbart efter kursus – dog senest 3 uger efter udsendelse af kursusbekræftelse. 3 ugers-reglen gælder, (1) hvis der er stor difference mellem dato for kursusbekræftelse og afholdelse af kursus eller (2) kurset udsættes af kunden eller (3) kurset udsættes pga. udefra kommende ting, som ikke skyldes ZoomTek eller (4) datoen for kursusafholdelse ikke er 100% fastlåst i kursusbekræftelsen. ZoomTek forbeholder sig ret til at fakturere og kræve betaling før afholdelse af kursus ved at skrive dette i kursusbekræftelsen. ZoomTek forbeholder sig ret til at udsende faktura samtidig/umiddelbart efter indgåelse af aftale. Betalingsdato følger fakturadatoen og regler for denne.

14) Levering af fysisk vare

Enhver forsendelse sker for købers regning og risiko.

15) Leveringstid

Leveringstidspunktet er anført i ordrebekræftelsen og er baseret på købers specifikationer af varen ved ordreafgivelsen. Forsinkelse med levering giver ikke køberen ret til at hæve handlen før efter skriftlig henvendlse til ZoomTek om at berigtige forholdet og ZoomTek ikke herefter inden rimelig tid leverer varen. Hvis forsinkelse ved levering skyldes købers forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

16) Force Majeure

ZoomTek hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeure, krig, terror, optøjer, borgelige uroligheder, regeringsindgreb, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende, mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, uheld ved tilvirkning eller afprøvning, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, epidemier, pandemier eller andre globale sundhedskriser eller nogen årsag i øvrigt, som ligger uden for ZoomTeks kontrol. og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstillingen og levering af varen. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstædnigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare i længere end tre måneder, skal sælger dog være berettiget til at annullere afgivne tilbud.

17) Mangler

ZoomTek indestår på nedenstående vilkår for, at de leverede varer er af sædvandlig god kvalitet i henseende til materialer, tolerancer og forarbejdning. Såfremt der inden for et år skulle kunne påvises mangler ved leverede varer, påtager ZoomTek sig efter eget valg enten uden beregning for køber at ombytte den eller de mangelfulde varer ved levering af nye tilsvarende varer til køberen, eller at krediterer køberen for de mangelfulde varer mod returnering af disse. Førnævnte pligter er betinget af, at der straks og dog senest 5 dage efter varens modtagelse reklarmeres skriftligt over for ZoomTek. ZoomTek hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan tilskrives fejlagtig behandling, befordring, opbevaring, montage eller i øvrigt forsømmelse hos andre end ZoomTek, eller for usædvangligt eller sædvandligt slid og brug.ZoomTek har for kursers vedkommende altid lov til at sætte ekstra kursister på et hold. Er et vis max-antal kursister blevet aftalt med kunden kan der evt. gives op til 10% kompensation til den allerede tilmeldte kunde. Såfremt Køber ønsker ekstra kursister på et hold skal dette aftales med ZoomTek, uanset om der er tale om et lukket eller åbent kursus.

18) Betaling

Faktura udsendes omkring sidste undervisningsdag. Såfremt kurset udsættes – uanset årsag og af hvem – kan faktura sendes ud før kursus..
Med mindre andet er skriftligt aftalt og bekræftet af ZoomTek er betalingsfristen som angivet på fakturaen. ZoomTek accepterer ikke betalingsbetingelser dikteret ensidigt fra kunden. Hvis kunden på forhånd melder ud med længere betalingsbetingelser end ZoomTek’s standardbetingelser er tilbud til kunden ikke gældende. Priser vil da blive pålagt en procentsats svarende til 1,5% pr. påbegyndt måned. Hvis ingen betalingsbetingelser er anført faktura eller ordrebekræftelse gælder følgende: Netto kontakt senest 8 dage efter fakturadato. Sker betaling ikke rettidigt beregnes rent 2% pr. påbegyndt måned beregnet fra fakturadato. Evt. rykkere påsættes et rykkergebyr på kr. 100 jfr. renteloven. Efter 3. rykker vil sagen blive overdraget til advokat og omkostningerne i denne forbindelse vil påhvile kunden alene. Hvis købers betalingsevne efter aftalens indgåelse efter ZoomTek’s skøn forringes væsentligt, ellers såfremt ZoomTek ikke kan opnå debitorforsikring på leveringstidspunktet, kan der forlanges kontant betaling eller sikkerhedsstillelse.

Betalingsbetingelser er de på fakturaen skrevne. Ellers er betalingsfristen på 14 dage.

Alle priser (på dette site eller afgivet som tilbud) forudsætter accept af ZoomTek.dk’s betalingsbetingelser på 14 dage. Ønskes en længere betalingsfrist pålægges 1,5% pr. påbegyndt måned beregnet fra fakturadag. Står et kursus således annonceret til kr. 10.000, eller kunden har modtaget skriftligt tilbud på kr. 10.000 – og kunden meddeler, at denne kører med 120 dages betaling af ZoomTek, vil fakturaen blive pålagt en ekstrapris på 4 måneder x 1,5% = kr. 600 ekskl. moms. Får ZoomTek først besked om kundens betalingsfrister efter fakturaudsendelse, vil der blive udsendt endnu en faktura på kr. 600 ekskl. moms ud fra ovenstående eksempel. Den ekstra pris er ikke et gebyr men en simpel forhøjelse af prisen. Undtagelse er alene hvis ZoomTek er orienteret og pr. mail efterfølgende har accepteret den forlængede betalingsfrist – senest 1 dag efter udsendelse af Ordrebekræftelse.

Såfremt ZoomTek først gøres opmærksom på kundens betalingsfrister efter udstedelse af faktura påberåber ZoomTek sig ret til at sende yderligere særskilt opkrævning for dette beløb + administrationsgebyr på 200 kr.

19) Produktansvar

Forvolder et af ZoomTek leveret eller monteres produkt skade på person som følge af en defekt ved produktet, hæfter ZoomTek alene i det omfang , ansvaret efter almindelige retsregler kan pålægges sælger og aldrig for et større beløb end den samlede ordre. ZoomTek hæfter ikke for skader på købers eller tredjemands ting, forårsaget af defekter ved det leverede produkt, såfremt den pågældende ting er bestemt til erhversmæssig benyttelse. ZoomTeks ansvar omfatter i intet tilfælde driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab påført køber eller tredjemand. ZoomTek har ikke ansvar for brud på GDPR m.m. Kunden er selv ansvarlig for at data – herunder kode m.m. bliver renset for GDPR-data inden offentliggørelse, udsendelse m.m. ZoomTek fraskriver sig endvidere ansvar for produkter, hvori indgår materialer leveret af køber og for produkter fremstillet af køber, hvori indgår materialer leveret ZoomTek medmindre skaden kan henføres til ZoomTek produkt.Såfremt ZoomTek måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand som følge af produkter leveret til køber, er køber ½forpliget til at holde ZoomTek skadesløs i samme omfang, som Levarandøren ovenfor har begrænset sit ansvar.

20) Licenser

Al undervisning og konsulentarbejde on-site hos kunden eller væk fra ZoomTeks adresse i det hele taget foregår på kundens softwarelicenser og installation. Afhængig af kursustype kan ZoomTek stille med maskinpark, hvor licenserne vil være ZoomTek’s. Kurser i SharePoint, Office og Lotus Notes m.m. afholdes altid på kundens licenser og installation uanset om kurset afholdes hos kunden eller på ZoomTek’s adresse. Kurser på ZoomTek’s adresse forudsætter at kursisten medbringer udstyr med egne licenser. Kurser afholdt som fjernundervisning afholdes ved hjælp af Skype. Der kobles op mod kundens installation. Benyttes freeware-software på kurset medbringer ZoomTek computere og software. Det samme gælder hvis et kursus har karakter af en demonstration. Endelig har vi ofte mulighed for at møde op med fuld installation med brug af trial-licenser.

21) Kursusafholdelse og Konsulentservice

ZoomTek kan aflyse åbne kurser med lavt deltagerantal helt op til kursusafholdese. Tilmelding til åbne kurser er altid forpligtende for kunden. Optagelse/transmission af video, billeder eller lyd fra kursus er kun tilladt med skriftlig godkendelse fra ZoomTek. ZoomTek medarbejdere eller eksternt tilknyttede konsulenter kan altid deltage i ZoomTek kurser uden forvarsel for kunden.

Såfremt en forhandler bestiller et af sine egne standardkurser hos ZoomTek til afholdelse uden for ZoomTeks lokale, er forhandleren ansvarlig for opsætning af maskiner og nødvendig maskinpark. ZoomTek stiller gerne maskinpark til rådighed, men kun efter skriftlig aftale. ZoomTek stiller ingen garanti for kørsel og kapacitet af software på egen maskinpark ved kørsel af sådanne kurser. Al software, der installeres til sådanne kurser køres på enten forhandleren, samarbejdspartnerens eller slutkundens licenser. ZoomTek er ikke ansvarlig for udfyldelse af evalueringsskemaer ved kurser afholdt i fremmede lokaler.

Det samme gælder hvis kursister går før tid eller ikke ønsker at udfylde evaluering. ZoomTek er kun ansvarlig for den aftalte opgave. Heri ligger, at ZoomTek ikke har ansvar for fejl i kundens netværk, operativsystem, hardware eller system i øvrigt som ikke har noget med kurset/konsulentopgaven at gøre direkte. Endvidere er ZoomTek ikke ansvarlig for indstillinger og opsætning på servere herunder rettigheder, versionsforskelle, fejl opstået pga replikering eller andet, som ikke ligger direkte inden for opgavens område. ZoomTek er ikke ansvarlig for at påpege ovenstående.

Al forsinkelse eller fejl opstået pga. ovenstående er kundens udgift, herunder hvis ZoomTek har brugt tid på at fejlsøge på ovenstående. Fejlsøgning i kundens system for at få kursussoftware til at fungere vil kunne faktureres kunden. ZoomTek er endvidere ikke ansvarlig for eksisterende kode, der udøver fejl på kode ZoomTek har arbejdet med, med mindre ZoomTek er blevet gjort skriftligt bekendt med dette før opgavens start. Såfremt kunden efterfølgende selv har ændret i kode/arbejde som Zoomtek har udført vil ZoomTek ikke rette evt. fejl uden beregning. Vi tager forbehold for sygdom og andre lignende forhold, der forhindrer os i at afholde et kursus.

Ved kurser, hvor vi på forhånd har meldt ud med et minimum antal kursister, forbeholder vi os ret til at aflyse, hvis der meldes afbud eller på anden måde ikke indgår betaling fra alle kursister. Lejes der lokale eller holdes kurset on-site forbeholder vi os ret til at aflyse eller skære ned i et kursus, hvis kursusfaciliteterne imod forventet ikke er til rådighed – helt eller delvist. Dette gælder også, hvis lokalet ikke indeholder den lovede tekniske opsætning.

Vi dækker ikke tab ved hotelovernatning, transport m.m. i den forbindelse. Vi tager forbehold for alle tekniske forhindringer – herunder kursuslokale, problemer med udskrivning af kursusmateriale m.m.Med mindre andet er skriftligt erklæret i en kontrakt giver vi aldrig større erstatning end det aftalte samlede provenue for konsulentarbejde. Dette gælder både ved forsinkelse samt ved beskadigelse af udstyr eller software hos kunden, eller hvis ZoomTek imod forventet ikke har været i stand til at færdiggøre projektet. Konsulentarbejde dækker som udgangspunkt kun de forhold som blev aftalt under projekteringen. Yderligere funktionalitet i et program eller forhold som ikke var kendt af ZoomTek kan ikke uden videre inddrages i projektet inden for den aftalte prisramme.

Herunder tekniske forhold (operativsystem, netværk, hardware, enterpriseopkobling m.m.), som ikke var kendt under projektstart. Efter at ZoomTek har godkendt et projekt, forbeholder vi os ret til i en mindre periode at tjekke teknisk kritiske dele af projektet og evt. på baggrund heraf afvise projektet eller forlange genforhandling af projektets indhold. Hvis en omdefinering af projektet derfor vil forringe det færdige arbejde, vil dette resultere i nedslag i den samlet projektpris efter nærmere skriftlig aftale.

22) Scanningsbureau

ZoomTek påberåber sig ret til at opkræve et administrationsgebyr på 200 kr., hvis fakturaen skal sendes til scanningsbureau. Dette gebyr vil ikke blive opkrævet såfremt ZoomTek før fakturering er blevet bekendt med at firmaet benytter scanningsbureau, samt er blevet oplyst om EAN-nummer, rekvirent og alle nødvendige oplysninger for fakturering via scanningsbureau.

Kan fakturaen ekspederes manuelt gennem virk.dk, vil der aldrig komme ekstragebyr.

Hvis udsendelse af faktura kræver tilmelding/abonnement/gebyr hos scanningsbureau eller andet firma, der formidler fakturaen, vil udgifter hertil bliver pålagt faktura, og det uanset om denne udgift er et engangsgebyr eller et abonnementslignende årligt eller månedligt gebyr. Skal der således betales et gebyr pr. måned eller år, vil hele dette beløb blive pålagt faktura – også selv om der kun sendes 1 faktura.

Såfremt kunden kører med særskilt betalingsfrist og først orienterer om det efter fakturering vil alle services som fri hotline, webinar, support fra kursus m.m. bortfalde.

23) Fortrolige oplysninger

ZoomTek garanterer at fortrolige informationer, der kommer til vores viden ikke videreformidles. Dette gælder både mundtlig og skriftlig information, samt data fra diverse it-systemer, medier og andet. Såfremt ZoomTek i en konkret sag bruger samarbejdspartnere til løsning af en opgave vil kunden blive orienteret om dette. ZoomTek skriver gerne under på en fortrolighedserklæring. ZoomTek tager forbehold for tyveri af computerudstyr, hackning af vore systemer samt lækage af information p.g.a. virus, trojanske heste o.l.

24) Hotline efter kursus

ZoomTek tilbyder hotline efter sine kurser, hvis det er annonceret i kursusbekræftelsen. Med hotline menes, at kursister kan e-maile spørgsmål til pensum til instruktøren inden for rimeligheden grænser. ZoomTek vurderer alene denne grænse. Men dette tilbud giver ikke adgang til fri hotline fremover. Spørgsmål der skrives ind vil blive besvaret hurtigst muligt, og svartiden afhænger af travlhed med øvrige opgaver. Er spørgsmålet ud over pensum eller er spørgsmålet ikke af generisk karakter forbeholder vi os ret til at afvise spørgsmålet. Heri ligger, at vi ikke har mulighed for at svare på forhold, der kræver adgang til kundens computere eller specialinstallation på egne computere eller lignende. Forudsætning for spørgsmål er, at de er pr. mail, at kunden har tjekket interne ressourcer, kolleger, support.afd., google m.m. først. og at ZoomTek kan besvare spørgsmålet uden at være på kundens adresse.

25) Specielt for konsulentopgaver

For konsulentopgaver gælder følgende:

A) Forsinkelse

ZoomTek betaler ikke dagbøder, erstatning eller dekort for overskridelse af deadlines. Alle tidsfrister er med forbehold for ferier, sygdom m.m. Med ferie beregnes som udgangspunkt skolernes ferier + påskeuge + hele juli/august.

Forsinkelse som udelukkende skyldes ZoomTek, erstattes med dekort i timeprisen (max 20%). Driftstab erstattes ikke. Skyldes forsinkelsen også kunden eller ydre omstændigheder (f.eks. tekniske hindringer, ændring af specifikationer, uforudsete forhold m.m.) betales ingen dekort.

B) Backup

Kunden er forpligtet til at tage fuld, daglig backup. Kunden skal være i stand til for egen regning og ansvar at lave fuld reetablering af fejl fra ZoomTeks side – både samlet og på filniveau. Omkostning hertil inkl. evt. drifttab, datatab og andre omkostninger påhviler kunden.

C) Adgange

Kunden skal kun give adgang til præcis de systemer / filer / mapper, som ZoomTek skal arbejde med. Alt andet skal adgangsteknisk blokeres for ZoomTek.

D) Tyveri af udstyr

Forbehold for tyveri af udstyr samt indbrud i køretøj, privatbolig m.m. – Dette gælder for udstyret som sådan, men også for data og adgange, som måtte være på udstyret.

E) 3. parts værktøjer, malware, virus, ransomware

ZoomTek er ikke ansvarlig for benyttede 3.partsværktøjer herunder virus, malware, datalæk m.m. ZoomTek er ikke ansvarlig for evt. overførsel af virus/malware/ransomware m.m. til kundens systemer – uanset om det er fra ZoomTek’s udstyr eller fra udlånt udstyr. ZoomTek installerer ikke selv software på udlånt udstyr.

F) GDPR

Data underlagt GDPR vil blive slettet fra ZoomTek’s udstyr straks efter opgavens afslutning. Hvis ZoomTek udvikler software eller på anden måde har adgang til kundens data og datakilder, er det kundens ansvar, at persondata ikke offentliggøres og publiseres og at øvrigt GDPR lovgivning overholdes herunder nødvendig kryptering.. Dette gælder uanset brug af datakilde, programmeringstype, filtyper m.m.

 

G) Opfyldelse af kravsspecifikation

Der kan være mindre dele af det aftalte arbejde, som af tekniske grunde ikke kan gennemføres inden for rimelighedens grænser. Endvidere kan der opstå nye specifikationer undervejs. ZoomTek er ikke forpligtet til at levere sådanne dele.

H) Erstatningspligt

ZoomTek betaler ikke erstatning jfr. ovenstående punkt A til G. Evt. anden erstatningspligt kan aldrig blive større end det samlede fakturerbare beløb oparbejdet i indeværende år. ZoomTek erstatter ikke drifttab, datatab, fremmede konsulenttimer m.m. til hverken kunden, dennes medarbejdere eller kundens samarbejdspartnere.

I) Ovenstående punkter går forud for kontrakt

Ovenstående punkter (17A-17H) gælder forud for evt. andre dele af en indgået kontrakt. Dette uanset om ovenstående er kopieret ind i kontrakten eller ej.

J) Transport m.m.

Med mindre andet aftales er arbejdsdage onsite hos kunden på minimum 5 timer. Transport faktureres med statens takster.

26) Generelt

I nedenstående tilfælde forbeholder vi os ret til at aflyse kursus uden kompensation samt suspendere vores afholdelsesgaranti for kurser ved nedenstående omstændigheder.

 • Force majoure
 • Vejr – f.eks. (med ikke udelukkende) storm, vintervejr m.v.
 • Sygdom – både egen og i familie
 • Forsinkelse af busser/toge/fly m.m.
 • Trafikale forhindringer, lukning af broer, spæringer, myndighedskontrol m.v.
 • Fejlbookning af hotel m.m. ved on-site undervisning og konsulentservice
 • Tekniske forhold hos kunden f.eks. operativsystem, netværk, hardware, opdateringer, software eller andet.
 • Manglende adgang til systemer hos kunden pga. manglende passwords m.m.
 • Generelle forhold uden for ZoomTeks kontrol
 • Defekte/beskadigede CD-rommer, usb-nøgler, download-filer, manglende adgang til cloud, fejl i version på software o.l.
 • ZoomTek skal have adgang til et kursuslokale mindst 1 time før kursusstart. Kunden skal allerede her have opsat maskiner, kunne formidle passwords m.m., hvis kundens udstyr benyttes. Instruktøren/konsulenten fra ZoomTek skal have en teknisk kontaktperson til rådighed fra ankomst og indtil kursusstart.
 • Virus, sygdom, mistanke om virus, myndighedsbegrænsninger, forøget risiko for virus m.m. Dette gælder f.eks. (med ikke alene) COVID-19.

27) Evt. ophør eller pause af ZoomTek

Såfremt ZoomTek skulle ophøre med at eksisterer stopper alle vore forpligtelser – herunder aftalte kurser, aftalte konsulentopgaver/-projekter. Det samme gælder hvis ZoomTek i en periode holder pause. Dette annonceres i givet fald øverst på denne side. Er der forudbetalt for kurser betales penge tilbage. For projekter og konsulenttimers vedkommende skal kunden kun betale for afholdte timer/tid, men Zoomtek har ingen erstatningspligt med tilbagevirkende kraft – ej heller erstatningspligt for ikke fuldførte projekter – ej heller erstatningspligt for udgifter til at hyre andre konsulenter e.l.